หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา

Special Topics in Civil Engineering

เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในงานวิศวกรรมโยธา  การทำรายงานประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง   เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวิธีคิด วิธีวิจัย สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา การบรรยายพิเศษจาก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในงานวิศวกรรมโยธา  การทำรายงานประกอบ  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน
 -   นักศึกษาสอบถามได้ในห้องเรียน นอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์ และสอบถามทาง
 email: l.panupon@gmail.com
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

       มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกรดังนี้
 
ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำ ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น ไม่กระทำการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก มอบหมายให้อ่านเอกสารอ่านประกอบ ภาพ วีดีทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ มอบหมายให้อ่านบทความ รายงานผลการวิจัย  กำหนดวันส่ง การนำเสนอผลงาน ติดตามผล บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำผิดจรรยาบรรณวิศวกร อภิปรายกลุ่ม
ในแต่ละครั้งที่เข้าสอนได้สอดแทรกเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมไทย เน้นความซื่อสัตว์สุจริต กำหนดกติกาของการเข้าชั้นเรียน ซึ่งมีคะแนนเข้าชั้นเรียน การส่งงาน โดยให้มีการลงชื่อเข้าเรียน คะแนนการส่งงาน คะแนนการทำรายงาน สอดแทรกเนื้อหาของความเป็นภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตาม ยอมรับการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถามคำถามให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และประเมินผล หรือให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำผิดจรรยาบรรณของวิศวกร และให้มีการอภิปรายกลุ่มในชั่วโมงต้นๆ และสรุปภาพรวมในชั่วโมงสุดท้าย
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
              1.3.3  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
              1.3.4  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา  ทบทวนความเป็นมาของปัญหาและวัตถุประสงค์ของหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา กำหนดแนวคิดการแก้ปัญหา  ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์  นำเสนอหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
       บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ติดตามความก้าวหน้าหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา สอบกลางภาคต้องรายงานความก้าวหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษารับรองต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา  กรณีที่นักศึกษาไม่มีความก้าวหน้าเลย แจ้งให้นักศึกษาถอนรายวิชา สอบปลายภาค ด้วยการนำเสนอผลการวิจัยหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาที่ทำการศึกษา
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  และการดำเนินงานวิจัยหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  3.2.1    การมอบให้นักศึกษาทำหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และการนำเสนอผลงาน
   3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
   3.2.3   มอบหมายให้นักศึกษาทดสอบในห้องปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม    
   3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
 3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  ด้วยการนำเสนอผลการวิจัยโครงการที่ทำการศึกษา        
 3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  
 4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น อ่านบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  การใช้ทฤษฎีที่เรียนมาแก้ปัญหาโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ต้องการทราบคำตอบ และมีวิธีตรวจสอบความถูกต้อง
 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการค้นคว้า หาข้อมูล  คิดคำนวณ เชิงตัวเลข 
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room  ทักษะในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นทางสังคมออนไลน์
  5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่นักศึกษาได้ลงปฏิบัติ
 5.2.2   จัดทำรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
              5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หมวด 4 (1.3) หมวด 4 (2.3,3.3,4.3) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทุกสัปดาห์ 10%
2 หมวด 4 (2.3,3.3,4.3,5.3) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าของหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาต่ออาจารย์ประจำวิชา 9 10%
รายละเอียดการจัดทำปริญญานิพนธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หนังสือ บทความ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 
    ฐานข้อมูล  ACM Digital Library     ฐานข้อมูล  H.W Wilson    ฐานข้อมูล  IEEE/IET  Electronic Library (IEL)     ฐานข้อมูล  ProQuest  Dissertation & Thesis     ฐานข้อมูล  Web of Science  ฐานข้อมูล  ABI/INFORM Complete  ฐานข้อมูล  Springer link-journal  ฐานข้อมูล  เอกสารฉบับเต็ม Thailand Digital Callection
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  ประเมินจากนักศึกษาในห้องที่ร่วมรับฟังการนำเสนอหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
2.1   การสังเกตการณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2  จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
                        3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
                        3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
                       4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
                       4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
                5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
                5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ