การออกแบบดิสเพลย์

Display Design

1.มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและการออกเเบบดิเพลย์ในยุคดิจิทัล ตลอดทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาและการออกเเบบดิเพลย์ 2.สามารถศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการออกเเบบดิเพลย์ เพื่อการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  3.มีรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  4.มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและออกแบบเพื่อการออกเเบบเเละจัดเเสดงได้ตามวัตถุประสงค์
ศึกษาเเละฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับเเนวคิดการนำเสนองานตั้งเเสดงเเละงานนิทรรศการประเภทต่างๆ การจัดมุมตั้งเเสดงตู้โชว์หน้าร้าน การจัดตั้งเเสดงเเบบลอยตัว การออกเเบบเเละการจำลองงานตั้งเเสดง การจัดเเสงเเละงานตั้งเเสดงด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนัดหมายล่วงหน้า
(⚫️)มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
บรรยาย อภิปราย กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติงานในชั้นเรียน การบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ สถานประกอบการ การศึกษาด้วยตนเอง
สอบย่อยประจำสัปดาห์ กลางภาค ปลายภาค  ผลงานจากโครงงานทดลองส่วนบุคคล  ผลงานการศึกษารายบุคคล
(⚪️)รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม เเละศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  (⚪️)มีความสามารถในการค้นคว้าเเก้ปัญหา เเละพัฒนาทางด้านศิลปกรรม
บรรยาย อภิปราย กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติงานในชั้นเรียน การบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ สถานประกอบการ การศึกษาด้วยตนเอง
สอบย่อยประจำสัปดาห์ กลางภาค ปลายภาค  ผลงานจากโครงงานทดลองส่วนบุคคล  ผลงานการศึกษารายบุคคล
(⚫️)สามารถค้นคว้า รวบรวมเเละประเมินข้อมูลจากเเหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
บรรยาย อภิปราย การศึกษาด้วยตนเอง การวิเคราะห์ การเขียนโครงงาน การปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์เเละวางเเนวคิดในการออกเเบบ ผลงานปฎิบัติงาน หรือสอบปฎิบัติ ประเมินจากการนำเสนองานด้วย วาจา 
(⚫️)มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
การส่งงาน ความสม่ำเสมอในการติดตามงาน การเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ มอบหมายงานกลุ่ม กิจกรรมในชั้นเรียน
การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน วิเคราะห์ความสม่ำเสมอในการส่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน กิจกรรมอื่นๆ การวิเคราะห์จากการเเสดงความคิดเห็นเเละปัญหาในงานกลุ่ม
(⚫️)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลรายงาน การอภิปราย การนำเสนองาน
ประเมินผลจากการนำเสนองาน การเขียน เเละสื่อในการนำเสนอ
(⚫️)มีทักษะในการหาเเนวทางปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง (⚪️)มีทักษะในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
งานปฎิบัติในชั้นเรียน โครงงาน การศึกษาตามที่มอบหมาย
ประเมินกระบวนการทำงาน ประเมินความสำเร็จของงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.ซื้อสัตว์สุจริต มีวินัย เเละมีความรับผิดชอบต่อตนเองเเละสังคม 2.มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังเเนวคิดของผู้อื่น 3.มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 1.รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม เเละศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีความสามารถในการค้นคว้าเเก้ปัญหา เเละพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3.มีความรู้ทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรม 4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1.สามารถค้นคว้า รวบรวมเเละประเมินข้อมูลจากเเหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เเละเสนอเเนวทางเเก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเเละวิชาชีพได้ 4.มีความสร้างสรรค์เเละมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1.ภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง เเละสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถเเสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา เเละเคารพในความคิดเห็นที่เเตกต่าง 1.สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนวิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม เเละนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 1.มีทักษะในการทำตามเเบบเเละปฎิบัติงานได้ตามข้อเเนะนำ 2.มีทักษะในการหาเเนวทางปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3.มีทักษะในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD140 การออกแบบดิสเพลย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การส่งงาน การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติในการสอบ การประเมินโดยกลุ่ม การวิเคราะห์จากการประเมินตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตรอย่างเป็นระบบ 3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ สอบย่อยรายสัปดาห์ สอบกลางภาค ปลายภาค จากรายงาน 5,9,17 20
3 3.สามารถค้นคว้า รวบรวมเเละประเมินข้อมูลจากเเหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และผลงานจากโครงงาน การนำเสนองาน 13-15 20
4 2.มีทักษะในการหาเเนวทางปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3.มีทักษะในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานปฏิบัติในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 50
Exhibition Design and Display การออกเเบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง (2564) ดุสิต ทองเปรมจิตต์.เชียงใหม่: โชตนาพริ้นท์
-ความรู้เบื้องต้นการจัดเเสดงเเละการจัดนิทรรศการ (2564) ดุสิต ทองเปรมจิตต์ -การเลือกใช้ Display โชว์สินค้า  ชาญวิทย์ อุเทนพิทักษ์ -เคล็ดลับดึงดูดลูกค้าด้วยการจัด Display  บริษัท วายซีโอโปดักส์จำกัด
-การจัดตกแต่งdisplayแบบต่าง BLOGGER( WINDOW DISPLAY IDEAS , VISUAL MERCHANDISE)
ระบบการเรียนเเบบ Google Classroom บนระบบ Google Apps for Education
ประเมินตนเอง ประเมินการสอน สรุปปัญหาร่วมกัน
ประเมินโดยนักศึกษา  สอบถามในชั้นเรียน  ประชุมพูดคุยกันระหว่างผู้สอน
รวบรวมข้อมูล  ปรับปรุงกิจกรรมการสอน  ผู้สอนหลัก
ทวนสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกรรมการหลักสูตรออกแบบสื่อสาร  ทวนสอบโดยประเมินตัวเอง    วิเคราะห์งานออกแบบ
หลังจากประเมินผล และทวนสอบ  นำไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป