การออกแบบสื่อสารแบรนด์

Communication Design for Branding

1.มีความรู้เกี่ยวข้อมูลและศิลปะในบริบทและชุมชน ตลอดทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบสื่อสารแบรนด์
2.สามารถศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการออกแบบเพื่อสื่อสารแบรนด์ตามความเหมาะสม
3.มีรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4.มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและออกแบบเพื่อสื่อสารแบรนด์ได้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนในภาคเรียนที่2/2565
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ความหมายและประวัติความเป็นมาของแบรนด์                                                   การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์  อัตลักษณ์องค์กร  อัตลักษณ์กิจกรรม และการออกแบบเครื่องมือและสื่อเพื่อสื่อสารแบรนด์
ให้คำปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนัดหมายล่วงหน้า
(ขาว)ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
การส่งงาน ความส่ำเสมอในการติดตามงาน
การเข้าชั้นเรียน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
การตรงต่อเวลา
บัญชีเช็คชื่อการเข้าเรียน
วิเคราะห์ความสม่ำเสมอในการส่งงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร  กิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย
ความกระตื้อรือร้นในการเรียนการทำงาน
(ดำ)2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบสื่อสารแบรนด์)อย่างเป็นระบบ
(ขาว) 3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้
บรรยาย  อภิปราย  กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์  การปฏิบัติงานในชั้นเรียน  การบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  สถานประกอบการ การศึกษาด้วยตนเอง  
สอบย่อยประจำสัปดาห์  กลางภาค  ปลายภาค
ผลงานจากโครงงานทดลองส่วนบุคคล
ผลงานการศึกษารายบุคคล
 
(ดำ)2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
บรรยาย  อภิปราย   การศึกษาด้วยตนเอง การวิเคราะห์ การเขียนโครงงาน  การปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์และวางแนวคิดในการออกแบบ
ผลงานปฏิบัติงาน  หรือสอบปฏิบัติ
ประเมินจากการนำเสนองานด้วย วาจา  ด้วยโปสเตอร์   และสื่ออื่นๆ
 
(ดำ) 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งงาน ความส่ำเสมอในการติดตามงาน
การเข้าชั้นเรียน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
มอบหมายงานกลุ่ม
กิจกรรมในชั้นเรียน
 
บัญชีเช็คชื่อ
วิเคราะห์ความสม่ำเสมอในการส่งงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน  กิจกรรมอื่นๆ
การวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นและปัญหาในงานกลุ่ม
(ขาว)1.สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลรายงาน  การอภิปราย  การนำเสนองาน
ประเมินผลจากการนำเสนองาน
การเขียน  และสื่อในการนำเสนอ
(ดำ)2.มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
(ดำ)3  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
งานปฏิบัติในชั้นเรียน
โครงงาน
การศึกษาตามที่มอบหมาย
 
ประเมินจากกระบวนการทำงาน
ประเมินความสำเร็จของงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตรอย่างเป็นระบบ 3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ 2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD129 การออกแบบสื่อสารแบรนด์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การส่งงาน การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติในการสอบ การประเมินโดยกลุ่ม การวิเคราะห์จากการประเมินตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตรอย่างเป็นระบบ 3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ สอบย่อยรายสัปดาห์ สอบกลางภาค ปลายภาค จากรายงาน 4 ,9, 17 20
3 2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และการสื่อสารถึงผลงาน รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และผลงานจากโครงงาน การนำเสนองาน 10-13 20
4 2.มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานปฏิบัติในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 50
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ (2562) การออกแบบสื่อสารแบรนด์  เอกสารประกอบการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา เอกสาร CD 
     กัลยากร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์  สัมปัตตะวานิช.(2551). การโฆษณาเบื้องต้น.
                        กรุงเทพสำนักพิมพ์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ดลชัย บุณยะรัตเวช.(2545).Brand Voice .กรุงเทพฯ: ทิปปิ้ง พอยท์
     ดลชัย บุณยะรัตเวช.(2555).สร้างแบรนด์ .กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจมีเดีย
     มนต์ทิวา  มหาคุณ และนเรศ  มหาคุณ.(2551).สร้างสรรค์สร้างได้. กรุงเทพฯ:บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น
     เอ็ดเวิร์ด  เดอร์โบโน่ (2553).ทลายกรอบความคิด.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
      ศิริกุล เลากัยกุล.(2546).สร้างแบรนด์ . กรุงเทพฯ : อัมรินทร์
สุมิตรา ศรีวิบูลย์.(2546).การออกแบบอัตลักษณ์.พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพฯ: Core Function
ปิยชาติ อิศรภักดี (2559) แบรนด์ 4.0  กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง
ระบบการเรียนเเบบ Google Classroom บนระบบ Google Apps for Education
ประเมินตนเอง
ประเมินการสอน
สรุปปัญหาร่วมกัน
ประเมินโดยนักศึกษา
สอบถามในชั้นเรียน
ประชุมพูดคุยกันระหว่างผู้สอน
รวบรวมข้อมูล  ปรับปรุงกิจกรรมการสอน  ผู้สอนหลัก
ทวนสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกรรมการหลักสูตรออกแบบสื่อสาร
ทวนสอบโดยประเมินตัวเอง  
วิเคราะห์งานออกแบบ
หลังจากประเมินผล และทวนสอบ  นำไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป