การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี

Software Package and Technology for Accounting

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล