การจัดการสำนักงานสมัยใหม่

Modern Office Management

เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในสำนักงาน เข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางผังของสำนักงาน และสามารถจัดวางผังสำนักงาน เข้าใจหลักการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยรวมทั้งรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

มีจิตพิสัยที่ดีต่อลักษณะการจัดการสำนักงาน
แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะการทำงานในสำนักงาน นำหลักการจัดวางผังของสำนักงานมาใช้ในการจัดวางผังสำนักงาน นำหลักการจัดการเอกสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยรวมทั้งรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสำนักงานบทบาทและหน้าที่งานสำนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กระบวนการบริหารการจัดการสำนักงานการจัดผังสำนักงานสายการดำเนินงานการบริหารงานเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน
5
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะการทำงานในสำนักงาน นำหลักการจัดวางผังของสำนักงานมาใช้ในการจัดวางผังสำนักงาน นำหลักการจัดการเอกสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยรวมทั้งรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน ปฏิบัติการใบงาน 40
2 มีความรู้ในการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ สอบข้อเขียน 50
3 จิตพิสัย การเข้าเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม 10
นฤมล จิตรเอื้อม (2015) การจัดการสํานักงาน (Office Management) , ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.