โภชนาการ

Nutrition

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
       1.1รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญของโภชนาการที่สัมพันธ์กับงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
      1.2  รู้และเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหาร ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
      1.3  รู้และเข้าใจ ระบบการย่อยแและการดูดซึมสารอาหารชนิดต่างๆ
      1.4  รู้และเข้าใจ ความต้องการอาหารและพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
             การบริโภคอาหาร
      1.5  เข้าใจโภชนาการของบุคคลในภาวะต่าง ๆ วิธีการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบำบัด
           และปัญหาโภชนาการในประเทศไทย
       1.6  เข้าใจอาหารเชิงหน้าที่ทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ฉลากโภชนาการและการ
              กล่าวอ้างทางโภชนาการ   
 
เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของวิชา ด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้ได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง ชีวิตประจำวัน โดยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 
ศีกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด  กรดแอมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม์ ฮอร์โมน และกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในร่างกาย ชนิดและความสำคัญของสารอาหาร การย่อย และการดูดซึมสารอาหาร สารพิษในอาหาร  ความต้องการสารอาหารและพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงสารอาหารระหว่างการแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การคำนวณคุณค่า        ทางอาหาร  สภาวะทางโภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะต่าง ๆ ความต้องการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการบริโภคอาหาร
   จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์  E-mail หรือ line โดยอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบในแผนการสอนที่แจกให้กับนักศึกษาหรือในขณะชี้แจงรายละเอียดรายวิชา
 
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และพฤติกรรม ที่ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านการมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  โดยใช้วิธีการสอนดังนี้
1. การสอนแบบบรรยาย  
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในสถานการณ์ที่คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตรวจสอบการ     มีวินัยต่อการเรียนการตรงต่อเวลา      ในการเข้าเรียน และประเมินการรับฟัง      ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การทดสอบก่อนเข้าบทเรียน ทดสอบ
ย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ควบคุมไม่ให้มีการทุจริตในการทดสอบ
ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จากการแต่งกาย และพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลจาก

การเขียนบันทึก การสังเกต

      3. ข้อสอบปรนัย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ  ในเนื้อหาที่ศึกษา ด้านชนิดและความสําคัญของสารอาหาร      การ ยอย และ การดูดซึมสารอาหาร สารพิษในอาหาร ความตองการสารอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสารอาหารระหวางการแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การคํานวณคุณคาทางอาหาร สภาวะทางโภชนาการสําหรับบุคคลใน ภาวะตางๆ ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของการบริโภคอาหาร
š2.2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาการรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การคํานวณคุณคาทางอาหาร สภาวะทางโภชนาการสําหรับบุคคลใน ภาวะตางๆ ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของการบริโภคอาหาร
˜ 2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- บรรยาย อภิปรายหลักการทฤษฎี เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชาที่ได้กำหนดไว้ และยกตัวอย่างให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องกัน
- นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอและรายงานจัดทำรายงาน นักศึกษา  โดยใช้วิธีการสอนดังนี้
1. การสอนแบบบรรยาย  
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) 
3. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค      สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี
- ประเมินจากรายงานและการนำเสนอข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลจาก

โครงการกลุ่ม การสังเกต การนำเสนองาน ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย

 
3.1 มีทักษะทางปัญญาด้านโภชนาการสําหรับบุคคลใน ภาวะตางๆ ความตองการสารอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของการบริโภคอาหาร โภชนาการของบุคคลในภาวะต่าง ๆ
š3.2 มีทักษะในการนำความรู้ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการบริโภคอาหาร มาคิดและใช้อย่างมีระบบในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านโภชนาการ และนำข้อมูลมา ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการด้านโภชนาการและอาหารเสริมสุขภาพ มานำเสนอได้อย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้อง
˜ 3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
    3.4  มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาะระสำคัญของสาขาวิชา
    
 
   
1. การสอนแบบบรรยาย    ในเนื้อหาวิชาทางวิชาการ        ที่เกี่ยวข้อง
  2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)  เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน ที่ทางวิชาการที่แสดงผลของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มี  ต่อโภชนาการ
3. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) 
โดยจัดให้มีการอภิปรายในรูป   ของกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ            ที่มอบหมายแก่นักศึกษา          ที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งโจทย์/คำถาม หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และมีความกล้าแสดงออกทางความคิด
- ประเมินจากการสังเกตกระบวน      ตอบปัญหาการจัดการระบบการแสดงความคิดความคิดเห็นเป็นในชั้นเรียน   ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม ของนักศึกษา เหตุผลสนับสนุนทางด้านวิชาการ         ที่เหมาะสม
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- การทดสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลจาก
 

โครงการกลุ่ม การสังเกต การนำเสนองานค้นคว้า ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย
š4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning โดย  1.1 จัดกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทางานได้กับผู้อื่น
1.2.จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่นและบุคคลภายนอก
 1.3 กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มแต่ให้นักศึกษาวางแผนและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบด้วยตนเอง
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลจาก

โครงการกลุ่ม การสังเกต การนำเสนองาน ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย

โดย
-สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมายจากความตรงต่อเวลาและคุณภาพงานที่ได้
- ประเมินการวางแผนการทางานและการแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม            จากคุณภาพงานและการส่งงานตามกำหนดเวลา
- ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้านความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตัวในการทางานร่วมกันในกลุ่ม ทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมรวดเร็ว
š5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š5.4 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 š5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     5.7 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
    
 
 
- มีการสอนและอธิบายเชิงทฤษฎีและนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Power point และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญทางด้านโภชนาการ
- แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และนำเสนองานด้วยวาจาโดยใช้สื่อ Power point
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ    ตลอดจนความเข้าในและความถูกต้อง  ในเนื้อหาที่นำเสนอต่อชั้นเรียน
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลารวมถึงความ
สามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
-  จัดให้นักศึกษาให้ทำงานเป็นกลุ่มตามงานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดระยะเวลาในการทำงานอย่างเ หมาะสม
- ประเมินจากการประสบความสำเร็จของงานตามระยะเวลาที่กำหนด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ ในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาการรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3.1 มีทักษะทางปัญญาด้านโภชนาการสําหรับบุคคลใน ภาวะต่างๆ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการบริโภคอาหาร มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ 3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมรวดเร็ว 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.4 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษ ในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลารวมถึงความ สามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1 BSCFT013 โภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียนที่ 1-7 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค การนำเสนองาน 1-17 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 70% การนำเสนองาน 20% จิตพิสัย 10%
สิริพันธุ์  จุลกรังคะ.  2550.  โภชนศาสตร์เบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
อัญชลี ศรีจำเริญ.  2553. อาหารและโภชนาการ: การป้องกันและบำบัดโรค.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  225 หน้า.
อัญชลี ศรีจำเริญ.  2555. อาหารเพื่อสุขภาพ: สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน.  พิมพ์ครั้งที่1 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  181 หน้า.
กองโภชนาการ กรมอนามัย.  2543.  ธงโภชนาการ.  คณะทำงานจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย.  กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2545 .  ตารางแสดงคุณค่าทาง
          โภชนาการของอาหารไทย.  สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด.  กรุงเทพฯ.
นัยนา บุญทวียุวัฒน์.  2546.  ชีวเคมีทางโภชนาการ.  บริษัทบริษัท ซิกม่า ดีไซน์กราฟฟิก จำกัด. กรุงเทพฯ.
อบเชย วงศ์ทอง.  2542.  โภชนศาสาตร์ครอบครัว.  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์.  กรุงเทพฯ.
Grosvenor, M.B. and L.A. Smolin.  2002.  Nutrition: from Science to life.  Fort Worth:   
           Harcourt Brace College Publisher. 
Henry, C.J. and C. Chapman, C. 2002.  The Nutrition Handbook for Food Processors.  Woodhead Publishing. USA.
Mahan, L.K., Escott-Stump, S.V: Krause's.  2000 Food Nutrition & Diet Therapy.  9thed. Phiadelphia, W.B. Saunders Company.
Smolin, L.A. and M.B. Grosvenor.  1994. Nutrition: Science and Applications.  Saunders College Publishing. USA.
Whitney, E. and S.R. Rolfes,  2005.  Understanding Nutrition. 10th ed. Thomson Learning, Inc. USA.
- คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย.  2546.  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546. กองโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ.
 - เวปไซด์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย.
     - วารสารอาหาร, Journal of Food Science และ Journal of Food Technology หรือวารสารอื่น ๆในฐานข้อมูล scopus หรือ sciencedirect
     - The Journal of nutrition.
     - The American journal of clinical nutrition.
     - Journal of the Science of Food and Agriculture.
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1  แบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากมหาวิทยาลัย ฯ โดยนักศึกษาเมื่อหมดภาคการศึกษา
1.2  แบบประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากมหาวิทยาลัย ฯ โดยนักศึกษาเมื่อหมดภาคการศึกษา
1.3  แบบเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ที่ประเมินโดยนักศึกษา
 
2.  กลุยุทธ์การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณบดี และจากผู้ทีมผู้สอน รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
 2.1  สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา ในฐานะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประเมินการสอน โดยการสุ่มรายวิชาอย่างน้อย 3 รายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3.   การปรับปรุงการสอน  :  ในสาขาวิชามีแนวทางการปรับปรุงการสอน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษาและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
    3.1  ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและ ธุรกิจด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี
    3.2  ปรับปรุงการสอนโดยเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาจากที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และบูรณาการข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ข้อมูลจากการฝึกอบรมต่าง ร่วมกับข้อมูลที่นักศึกษาประเมิน ข้อมูลจาก มคอ.5 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา และคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร รวมถึงวิธีการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการประเมินผลคะแนนการนำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน และเปิดการอภิปรายในชั้นเรียน โดยยกตัวที่และที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อธิบายทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และพิจารณาคะแนนสอบย่อย  สอบปฏิบัติการ การส่งรายงานปฏิบัติการสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาคให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
4.1  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินของนักศึกษา
 
4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำผลการเปรียบเทียบหารือและทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนา
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : จากผลการประเมินที่ได้ในข้อ 1 และ 2 นำมาวางแผนเพื่อปรับปรุง สอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นปรับปรุงรายวิชาทุก3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม  ข้อ 4 รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบของการสอนปฏิบัติการ ให้มีความหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
5.1  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4.1 และข้อมูลจาก มคอ.5
5.2  สับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน หรือจัดหาอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อร่วมสอนในรายวิชาดังกล่าวโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจะนำเสนอในที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อพิจารณาต่อไป