การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application and Game Development for Mobile Device

ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยงกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฎิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับผู้ใช้และการสื่อสาร การจำลองและทดสอบแก้ไขปัญหา
1.เพื่อศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยงกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 2.เพื่อเข้าใจคุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่
3.เข้าใจระบบปฎิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
4.รู้จักศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
5.เข้าใจการติดต่อกับผู้ใช้และการสื่อสาร การจำลองและทดสอบแก้ไขปัญหา
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยงกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฎิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับผู้ใช้และการสื่อสาร การจำลองและทดสอบแก้ไขปัญหา
1
1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
2.การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา
3.การร่วมกิจกรรม
4.สังเกตจากพฤติกรรมและความประพฤติ
1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา
3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ตรงตามข้อกำหนด
4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4.ซักถามนักศึกษาในห้องเรียน
1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยากเป็นระบบ
2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินอุตสาหกรรมโดยใช้สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
 
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้งานตอนปลายภาคเรียน
2.ให้นักศึกษานำเสนอและสาธิตให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม
4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
 
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.สังเกตจากเทคนิคในการนำเสนอ วิเคราะห์ และอภิปราย
1มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
การสอนแบบบรรยาย สลับกับการถาม-ตอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้สื่อการสอนแบบกระดาน สื่อนำเสนอ และแสดงตัวอย่าง
1.สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน
2.ทดลองใบงานร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ตรงตามข้อกำหนด สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยากเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินอุตสาหกรรมโดยใช้สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 ENGCE182 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.https://www.youtube.com/watch?v=sCObQSNRqN4&t=9s
2.https://www.youtube.com/watch?v=HhtTtvBF5bI&t=481s
3.https://www.youtube.com/watch?v=nowlPXuPEG8
4.https://www.youtube.com/watch?v=Lu76c85LhGY&list=PLaOnCcwn2jNZl3g6LYU4XmWqloajuxtTQ
5.https://www.youtube.com/watch?v=T5ocZCSQmuk&list=PLaOnCcwn2jNZl3g6LYU4XmWqloajuxtTQ&index=2
6.https://www.youtube.com/watch?v=F4gDjCLYX88&list=PLaOnCcwn2jNZl3g6LYU4XmWqloajuxtTQ&index=14