การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่

Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship

1.  เข้าใจหลักการจัดการองค์การ ระบบและการบริหารงานคุณภาพสากล การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเฉพาะด้านและองค์รวม การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานคุณภาพ และการกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารคุณภาพในองค์การยุคใหม่
2.  เข้าใจหลักการประกอบการยุคใหม่ ลักษณะผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การแสวงหาเงินทุนและการบัญชีเบื้องต้น
3. ใช้หลักการจัดองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
4.  มีเจตคติและกิจนิวัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหลัดอดทนและสามารถทำงานร่วมกัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองค์กร ระบบการบริหารงานคุณภาพสากล การบริหารงานคุณภาพและผลผลิตเฉพาะด้าน และองค์รวม การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานคุณภาพ และการกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารคุณภาพในองค์กรยุคใหม่  รวมถึงหลักการประกอบการ SME ยุคใหม่  สิงแวดล้อมทางธุรกิจ  กลยุทธ์การทางการตลาด การแสวงหาเงินทุน และการบัญชีเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล