ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์

Wood Sheet Furniture Workshop

   เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต    การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
 
 เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์   เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์  เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
 ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต
 การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
 
-
  นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
 
อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
 
 ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ  ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา  ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
    เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์      เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์     เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
 
 การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ  ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
 
 ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
 
 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต  การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 
 
การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
 
ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
 
 พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 
 บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
 
  ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
 
 พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย
 
 มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเอง
 
ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ
 
พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงาน การออกแบบ การทำชิ้นงานต้นแบบ
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้ดำเนินการ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ การทำชิ้นงานต้นแบบ 9 และ 17 ร้อยละ 90
2 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ 1-17 ร้อยละ 10
การออกแบบอุตสาหกรรม       การออกแบบเฟอร์นิเจอร์       การออกแบบเครื่องเรือน       เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้  
การออกแบบอุตสาหกรรม       การออกแบบเฟอร์นิเจอร์       การออกแบบเครื่องเรือน       เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้  
-
การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
 
จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน  
 
-
-
จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ      
ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี