งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

Suspension and Transmission Practice

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทังภาคทฤษฎีนำไปสู่การแก้ปัญหา ในภาค  ปฏบัติ   
เพื่อให้หลักสูตรรายวิชา ตรงกับ สภาพของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบบังคับเลี่ยว   ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ  ล้อและยาง   การบำรุงรักษาโดยเน้นหนักในด้านการวินิ๗ฉัยข้อขัดข้อง  
อยู่ที่ผู้เรียน 
  1   มีระบียบวินัย   รับผิดชอบ   ซื่อสัตย์ สุจริด   
   2  ขยันอดทน   ไม่ย่อท้องาน    
1  สอนให้มีระบียบวินัย   รับผิดชอบ   ซื่อสัตย์ สุจริด   
 2  สอนให้อดทน    ไม่ย่อท้อต่องาน
 พฤติกรรมที่แสดงออก  
1   มีความรู้ เพื่อความเข้าใจระบบการทำงานของระบบ 
บรรยาย
ทดสอบ
การนำความรู้ทางทฤษฎีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
การแก้ปัญหาจากการถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบ ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด 
การนำความรู้ทางทฤษฎีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
การแก้ปัญหาความผิดปกติจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์   ที่สร้างขึ้น  
ทดสอบปฏิบัติ
 การทำงานเป็นทีม การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
แบ่งกลุ่ม สลับกันเป็นผู้นำผู้ตาม  วางแผนการทำงาน  ทำตามแผน   วิเคราะห์  แนวทางแก้ไข ครั้งต่อไป      
   สังเกตุพฤติกรรมการทำงาน  
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อศึกษา แนวทางการถอดประกอบ  แก้ปัญหา เพื่อประมวนและตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม 
ฝึกการหาข้อมูล  ประมวล ผล   เพื่อตัดสินใจ ทำ  
พฤติกรรมที่แสดงออก 
การมีทักษะในการ ถอดประกอบ ตรวจเช็ค แก้ปัญหา   
 
ฝีกการปฎิบัติ   การวิเคราะหฺฺ์   การแก่ปัญหา   
จับเวลาการทำงานแต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการปฎิบัติงาน อย่างมีความชำนาญ
1 TEDME938 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา ครัตช์ ทดสอบ ทฤษฎี และปฎืบัติ 1 10
2 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา เกียร์ ทดสอบ ทฤษฎี และปฎืบัติ 2 3 และ 6 20
3 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา เพลากลาง ทดสอบ ทฤษฎี และปฎืบัติ 7 10
4 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา เฟืองท้าย ทดสอบ ทฤษฎี และปฎืบัติ 9 10
5 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา เบรค ทดสอบ ทฤษฎี และปฎืบัติ 12 10
6 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา ระบบบังคับเลี้ยว ทดสอบ ทฤษฎี และปฏิบัติ 13 10
7 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา ระบบรองรับน้ำหนัก ทดสอบ ทฤษฎี และปฏิบัติ 15 10
8 มีความรู้ มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา ล้อ ดุมล้ ยาง ทดสอบ ทฤษฎี และปฏิบัติ 16 10
9 คะแนนจิตพิสัย การเช้า เรียน ร่วมกิจกรรม และการแต่งกาย ทุกสัปดาห์ 10
เอกสารสอน   
หนังสือระบบเครื่องล่างและส่งกำลัง
สืบค้นทางเนตฯ
 แบบประเมินความพึงพอใจ      สุ่มสอบถามผู้เรียน  
ดูผลคะแนนที่ได้   บันทึกจาการสังเกตุ   บางส่วนของแบบประเมิน และการสอบถาม
ปรับแก้ตาม ข้อ 1 และ  2
ผลการเรียน     ทดสอบ  
ดูจากคะแนน  บันทึก  ผลการทวนสอบ