เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Modern Automotive Technology

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ๆๆ
เพื่อต้องการให้หละกสูตรรายวิชามีความสอดคล้องกับสภาพการของผู้เรียนและเทคโนโลยีที่แปลงแปลง
ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซสีนและ เครื่องยนต์ ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เซ่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่างๆ ของ ยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
อยู่ที่ผู้เรียน
มีระเบียบวินัย  ขยัยชื่อสัตย์   อดทน   มีคุณธรรมจริยธรรรม    
ฝีกให้นักสีกษา  มีระเบียบวินัย  ขยัยชื่อสัตย์   อดทน   มีคุณธรรมจริยธรรรม  
พฤติกรรมที่แสดงออก
มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยียานยต์สมัยใหม่ 
 ให้ความรู้  ศึกษาค้นคว่้าเพือนำเสนอ
ทดสอบ   งานการนำเสนอ
แสดงความคิดเห็นจากงานวิจัย หรืองานที่ได้ค้นคว้า อย่างมีระบบบ
เนื้องานที่เสนอเสนอ มีความกว้าง  ลึก  สอดแทรกความเห็นของตนเองหรือกลุ่ม 
ผลงานที่นำเสนอ
การทำงานร่วมกันฝึกผู้นำและผู้ตามที่ดี 
งานกลุ่ม เวียนกันเป็นผู้น้ำและผู้ตาม  
พฤติกรรรมที่แสดงออกมา  ผลงานที่ออกมา 
การค้นค้วาหาความรุ้จากแหล่งข้อมูลเพื่อมาอ้างอิง ประมวนผล เป็นงานเพื่อการนำเสนอ 
ฝึกการ การค้นค้วาหาความรุ้จากแหล่งข้อมูลเพื่อมาอ้างอิง ประมวนผล เป็นงานเพื่อการนำเสนอ 
การทำงารเป็นกลุ่ม  พฤติกรรมที่แสดงออก ผลงานที่ออกมา 
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม ความรู้ 1) มีความรู้และความเช้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1 TEDME930 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เครื่องยนต์เบินซิน งานมอบหมาย งานกลุ่ม 1-3 15
2 เครื่องยนต์ดีเซล งานมอบหมาย กิจกรรมกลุ่ม 4-6 15
3 ระบบวิเคราะห์ข้อขัดข้อง งานมอบหมาย งานกลุ่ม 8-9 15
4 ยานยนตไฟฟ้า งานมอบหมาย งานกลุ่ม 11 -12 15
5 ยานยนต์ไฮบริด งานมอบหมาย งานกลุ่ม 13-14 15
6 รบบอื่นๆ งานมอบหมาย งานกลุ่ม 15-16 ๅ5
7 คะแนนจิตพิสัย ทุกสุปดาห์ 10
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 เอกสารการสอน
 สื่อสารสนเทศ  
สอบถาม นักศึกษา  ผลประเมินนักศึกษา
งานมอบหมาย   งานกลุ่ม  
1-2 ,มาแก้ไข 
  ดุูคะแนน   สุมสอบถาม  
 ข้อ 1-4   มาดำเนืนการ