ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง

Chassis and Transmissions Workshop

เพื่อให้นักศึกษา มีความสามารถในการถอด ประกอบ ตรวจสอบ ระบบเครื่องล่างและส่งกำลัง
เพื่อให้เหมะสมกับกาลเวลา สภาวะการร์ ที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรองรับ ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบล่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ มุมล้อ การบำรุงรักษา โดยเน้นหนักในด้านการวินิจฉัยข้อขัดข้อง ตรวจสอบ และการปรับแต่ง
2  คาบต่อสัปดาห์ 
 แสดงออกซ ึ่งการมีวิน ัย ขยัน อดทน เสียสละ ต รงต ่อ เวล า ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกผิงให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เซ่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(1) ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เซ่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สามารถน่าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้าม ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
 ส่งเสริมและชี้แนะการบูรณาการน่าความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อน่ามา ประยุกต์เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการผึเกงานในสถานประกอบการ และ ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพคร
ประเมินจากผลลัมฤทธทางการเรียนและการปฏิบัติชองนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ประเมินผลตลอดภาคเรียน (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
มีทักษะในการเป็นผู้นัาความรู้เพื่อการสืบด้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และ สรุปประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย'ฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ
 ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) ประเมินผลจาการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ (3) ประเมินผลจากการอธิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้ จากการสืบด้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการน่าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
กำหนดบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแกไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
) ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี (2) ประเมินผลการน่าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม
ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน่าเสนอผลงาน
) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
 ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
1 TEDME911 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 แสดงออกซ ึ่งการมีวิน ัย ขยัน อดทน เสียสละ ต รงต ่อ เวล า ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกผิงให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เซ่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ทุกสัปดาห์ที่สอน 10%
2 สามารถน่าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้าม ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลตลอดภาคเรียน (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ที่สอน 10%
3 มีทักษะในการเป็นผู้นัาความรู้เพื่อการสืบด้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และ สรุปประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสืบด้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ ทุกสัปดาห์ที่สอน 10%
4 สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อชัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการน่าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ) ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ที่สอน 10%
5 สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย ทุกสัปดาห์ที่สอน 10%
6 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์ที่สอน 50%
เครื่องล่างและส่งกำลัง  
ไม่มี 
หาข้อลูลทางเนต 
ผลการเรียนนักศึกษา 
ผลการเรียน นักศึกษา 
ปรับตามความเหมาะสม กับเทคโนโลยี  
ทดสอบนักศึกษา 
ทบทวน ผลการเรียน  
ข้อมูลต่างๆๆมาพิจารณา เพื่อปรับหลักสูตร หรือรายวิชา