ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง

Chassis and Transmission

เพื่อให้นักศึกษา มีความรุ็ เกี่ยวกับระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์  
เพื่อใ้หเนื้อหามีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลที่เปลี่ยนไป 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อ รถยนต์ ระบบเบรก ระบบล่งกำลังและเกียร์รถยนต์
อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียน และความประสงค์ของผู้สอน 
 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ ศึกษา
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การ บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวซาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ประเมินจากผลลัมฤทธทางการเรียนและการปฏิบัติชองนักศึกษา โดยใช้ การวัดผล ดังนี้ (1) การทดสอบย่อย   งานที่ได้มอบหมาย
มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ (2) มีทักษะในการน่าความรู้มาคิด 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาเพื่อเป็น ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝืกวิเคราะห์แนวทางแกไขให้ถูกต้อ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เซ่น (1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง (2) การเลือกใช้วิธีการเพื่อแกใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม (3) สามารถทำงานเป็นทีมและแกไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ดำเนินการสอนโดยการกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับ ผู้อื่น หรือด้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ โดยมี ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดขอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เซ่น (1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน่าเสนอรายงานกลุ่มใน
 สืบด้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีเพื่อแกิใฃปิญหาอย่าง เหมาะสม
 
ดำเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ด้นคว้าหาข้อมูล และน่าเสนอผลจากการด้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เซิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ (1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร (2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาด้นคว้าหา ข้อมูล (3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน (4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม ความรู้ 1) มีความรู้และความเช้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อชัดแย้งได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม กาลเทศะ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
1 TEDME910 ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 (1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการสังเกตุพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ 10
2 (1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง กว้างขวาง ลึกขึ้ง และเป็นระบบ แบบทดสอบ ทุกสัปดาห์ ที่เรียน 50
3 มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานมอบหมาย ทุกสัปดาห์ที่เรียน 20
4 (1) แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด็ สามารถรับรู้ความรู้สึกชองผู้อื่น และ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (2) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรคัในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม แบบสังเกตุ ทุกสัปดาห์ที่เรียน 10
5 (1) มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเชียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปิญหาได้อย่างรวดเร็ว (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม านมอบหมาย ทุกสัปดาห์ ที่เรีนย 10
เอกสาร ระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลัง 
ไม่มี
ให้ค้นคว้า จากห้องสมุด และระบบอินเตอเนต 
แบบ ทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม
ข้อคิดเห็นจากผู่เรียน 
ดูคะแนน ที่ทำได้ 
นำผลที่ได้ มาเป็นแนวทางเพื่อปรับการสอน