งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

Vehicle Electrical and Electronics Systems Practice

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ  ในการแก้ไขปัญหา ด้านระบบไฟฟ้ารถยนต์  
เพื่อให้มีการพัฒนาเข้ากับการสอนยุกต์ไหม่ ตามสภาพนักศึกษา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน  วงจรอิเลคทรอนิกส์  วงจรไฟฟ้าตัวถัง ภายในรถยนต์(WED)ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ฟ้า   ระบบจุดระเบิด ระบบอำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัย  
7
1  มีความรับผิดชอบ ชื้อสัตย์ ต่อตนเอง  
 
ฝึกนักศึกษาให้ ส่งงาน   มาเรียน  ตรงเวลา  
 พฤติกรรมที่แสดงออก  เช่นส่งานตรงเวลา  ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
1  มีความรู้ จากภาคบรรยาย  กรณีศึกษา
1  ให้ความรู้ ในเนื้อหา  ตัวอย่างกรณีศึกษา  
การทดสอบ  สอบถาม 
1 การนำความรู้ไปใช้  แก้ปัญหา   วิเคราะห์ 
 2   แก้ปัญหา  วิเคราะห์ปัยหา ใน สถารการณ์สมมุติ  
ทดสอบ 
1   การทำงานร่วมกัน  การปรึกษาหารือกัน 
1  .ให้ทำงานเป็นทีม  
พฤติกรรมที่แสดงออก
1  การค้นคว้าข้อมูล ประกอบการแก้ปํญหา  วิเคราะห์ปัญหา  
1 ให้หาข้อมูลจาก  สื่อ อินเตอร์เนต   สรุปผลออกมา  
  พฤติกรรมที่แสดงออก  การสอบถามความคิด เห็น 
1  มีทักษะ ในการทำได้  แก้ปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาได้   
1   สร้างสถานการณ์ ให้แก้ปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาได้ 
ทดสอบ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีความรับผิดชอบ ชื้อสัตย์ ต่อตนเอง มีความรู้ จากภาคบรรยาย กรณีศึกษา การนำความรู้ไปใช้ แก้ปัญหา วิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน การปรึกษาหารือกัน การค้นคว้าข้อมูล ประกอบการแก้ปํญหา วิเคราะห์ปัญหา มีทักษะ ในการทำได้ แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้
1 TEDME937 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ไฟฟ้ารถยนต์ สอบ 1-4 16%
2 ระบบสตาร์ท ทดสอบ 5-6 16%
3 ระบบ ไฟชาร์ท สอบ 7-8 16%
4 ทวนสอบ สอบ 9 10%
5 ระบบจุดระเบิด สอบ 10-12 16%
6 ระบบอำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัย สอบ 13-15 16%
7 ทวนสอบ สอบ 16-17 10%
สื่ออินเตอร์เนต 
คู่มือซ่อมรถ มิซูบิชิ 
ไม่มี 
 ใช้การสอบถาม ส่งรายคน  
สอบถามสุ่มบางท่าน 
 นำแนวทางมาปรับการสอน   ยกเว้นผลประโยชน์นักศึกษา   ถูกใจผู้เรียน  
ดูคะแนน กับผลทวนสอบ 
 ปรับตามความเหมาะสมกับยุกต์เด็ก รุ่นนั้นๆ