โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data Structures and Algorithms

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานและประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานองค์ความรู้ของ สกอ. และมาตรฐานของ ACM/IEEE สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการแทนข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบข้อมูลแบบ อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล รูปแบบ และวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี หลักการ และ แนวคิดของการทำงานแบบการเวียนเกิด และมีปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ โครงสร้าง ข้อมูลชนิดต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบ ตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1.1.1   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
             ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
             ของความเป็นมนุษย์
1.1.5   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6   สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางของศีล 5 อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร4
1.2.1 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ทำดี เสียสละ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
1.2.2 บรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.2.3 ถาม-ตอบ
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พฤติกรรมของนักศึกษาและผลงาน
การจัดเก็บข้อมูลจำนวนเต็ม ทศนิยมและตัวอักษร ความหมายและความ สำคัญของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น สะแตก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทรี บีทรี กราฟ ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวล ผลโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
2.2.1   บรรยาย
2.2.2   ถาม-ตอบ
2.2.3. ทำแบบฝึกหัด
2.2.4. ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎี
2.3.1 สอบภาคทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากผลลัพธ์การลงมือปฏิบัติ
3.1.1. การคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
3.1.2. การคิดสร้างสรรค์ เชิงบวก บนพื้นฐานของความเป็นจริง
3.1.3. ความสามารถในการเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3.2.1   บรรยาย
3.2.2   ถาม-ตอบ
3.2.3. ทำแบบฝึกหัด
3.2.4. ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎี
3.3.1   สอบภาคทฤษฎี
3.3.2   ประเมินจากผลลัพธ์การลงมือปฏิบัติ
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.2.1 บรรยาย
4.2.2 ถาม-ตอบ
สังเกต พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน
5.1.1 พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา ผ่านการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.2 ทักษะในการนำเสนอ โดยมีการประยุกต์ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
          เหมาะสม
5.2.1   แสดงวิธีการแก้ปัญหาทางโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ผ่านสื่อการสอน
5.2.2   มีการถามตอบระหว่างการสอน
ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
ฝึกปฏิบัติเขียนโปแกรมตามหัวข้อการสอน
เขียนโปรแกรมตัวอย่างตามหัวข้อต่างๆให้นักศึกษาและให้นักศึกษาทำตาม
สังเกตุจากการอธิบายการทำงานของโปรแกรม และผลการปรับปรุงโปรแกรมตามเงื่อนไข
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.4, 3.1,3.2,3.3 สอบกลางภาค 9 25%
2 2.1, 2.2, 2.4, 3.1,3.2,3.3 สอบปลายภาค 17 25%
3 2.1, 2.2, 2.4, 3.1,3.2,3.3 ส่งงานภาคปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 1.3 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย กริยา มารยาท ตลอดภาคการศึกษา 20%