วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ

Electronic Circuits and Design

999999999
999999999
999999999
999999999
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ENGEL129 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 999999999
999999999
999999999