การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่

Modern Agricultural Machinery Design

         ศึกษาเกี่ยวกับ ความแข็งแรงวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  การออกแบบเพลา การออกแบบชิ้นส่วนส่งกำลัง การออกแบบการต่อชิ้นส่วน การออกแบบกลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมของไหล
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ความแข็งแรงวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  การออกแบบเพลา การออกแบบชิ้นส่วนส่งกำลัง การออกแบบการต่อชิ้นส่วน การออกแบบกลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมของไหล
ศึกษาเกี่ยวกับ ความแข็งแรงวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  การออกแบบเพลา การออกแบบชิ้นส่วนส่งกำลัง การออกแบบการต่อชิ้นส่วน การออกแบบกลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมของไหล
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การเสียสละและความชื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ต่อบุคคล  องค์กร  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ด้านความชื่อสัตย์สุจริตและ การเสียสละ ให้ความสำคัญในเรื่องการมีวินัย  การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ปลูกฝังเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งกฎระเบียบของสังคม แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทำงานเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่  นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องเรียน  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2. การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 4. ประเมินผลจากการทางานกลุ่ม และการนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ประเมินจากเนื้อหาของแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  และการทุจริตในการสอบ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ ความแข็งแรงวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  การออกแบบเพลา การออกแบบชิ้นส่วนส่งกำลัง การออกแบบการต่อชิ้นส่วน การออกแบบกลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมของไหล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
1. บรรยายด้วยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนที่เป็นชิ้นงานจริง 2. ให้ค้นคว้าบางหัวข้อส่งเป็นรายงาน 3. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1.  ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน รายงาน และ การนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถคิด  วิเคราะห์  สรุปประเด็นปัญหาในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยต้นเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ 
ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต ชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  ชิ้นส่วนส่งกำลัง การต่อชิ้นส่วน กลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบควบคุมทางไฟฟ้า รระบบควบคุมของไหล
ประเมินจากรายงาน  การนำเสนอรายงานและงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
รู้จักบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ให้นักศึกษานำเสนอรายงานเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนภายใต้ภาระสถิต ชิ้นส่วนภายใต้ภาระล้า  ชิ้นส่วนส่งกำลัง การต่อชิ้นส่วน กลไกร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบควบคุมทางไฟฟ้า รระบบควบคุมของไหล
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
มีทักษะในการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได้  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  เครื่องมือการคำนวณ  และเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพื่อช่วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยได้
 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สาธิตและลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล  สรุปงานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมายและสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีความคาดหวังนผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 1.สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3.สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 4.มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 5.ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 2.ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้ 1.สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 2.สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
1 ENGAG605 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 2556.

2. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 2556.

3. Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett. Shigley’s Mechanical Engineering Design. 8th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc, New York. 2006.
 
4. Krutz  Gary.Thompson Lester Claar Paul.Design of agricultural machinery .Wiley .New York.  1984
 
 5.Ansel C.Ugural .Mechanical Design An Integrated Approach .McGraw-Hill. Boston.2004
Website ที่เกี่ยวกับวิชา Design of agricultural machinery
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด  จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.   ผลการเรียนของนักศึกษา 3.   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1.   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2.   การอบรมความรู้ใหม่ๆ  ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ของผู้สอน
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากข้อ 4