เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Computer Technology for Digital Printing Media Design

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนให้แก่นักศึกษา 1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1.2.3 เน้นเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 1.2.4 ให้ความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 1.2.5 จัดแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย 1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด 1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น การเข้าสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และโปรแกรมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 2.1.2 สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน 
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย 2.2.2 ภาคปฏิบัติสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อออกแบบและตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตรฐาน 2.2.3 กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ฝึกปฏิบัติร่วมกัน จัดทำชิ้นงานพร้อมรายงานอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท มาวิเคราะห์และทำการออกแบบ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
2.3.1 ในส่วนความรู้จากภาคทฤษฎีได้ทำการประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบปลาย ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ในส่วนความรู้จากภาคปฏิบัติได้ทำการประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ 2 ครั้ง โดยจัดการสอบก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจในการออกแบบงานให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม 2.3.3 ประเมินผลจากชิ้นงานและการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 2.3.4 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูล การทำรายงาน และการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา  3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนดทำการวิเคราะห์อภิปรายผล และจัดทำรายงาน รวมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
3.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 3.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนด วิเคราะห์และอภิปรายผล
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนองานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ศึกษา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
6.2.2 กำหนดงานโปรเจคให้นักศึกษาออกแบบ และปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
6.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนองานโปรเจคหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล