การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

Personality Development and Social Etiquette

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 3. เพื่อให้สามารถประสานงานทางธุรกิจ  เจรจาต่อรอง การจูงใจ และตัดสินใจได้ 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเมินตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินตนเองและวางแผนในการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม รู้วิธีการและแนวทางในการพัฒนาตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นำทางธุรกิจทุกระดับ ประสานงานทางธุรกิจ อารมณ์ การ การเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การ ตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม โดยเน้นการใช้ หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทำการวิเคราะห์ การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุข
3 ชม./สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน สังเกตุพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 การทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามที่มอบหมายตามกำหนด การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 30% 30%