สัมมนาสัตวศาสตร์

Seminar in Animal Science

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 รู้เกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 
1.2 รู้การจัดทำเค้าโครงและการเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
1.3 รู้การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมตลอดจนการอภิปรายซักถาม
เพื่อให้รายวิชามีความสมบูรณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมและการอภิปรายซักถาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.การนำเสนอผลงาน 2.การเขียนรายงานสัมมนา 1.การนำเสนอผลงาน 2.การเขียนรายงานสัมมนา 3. งานมอบหมาย 4.จิตพิสัย 14-17 40:40:15:5
สุนทร วิทยาคุณ. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาสัตวศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลำปาง, ลำปาง. 30 น.
2.1 ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://kucon.lib.ku.ac.th/kucon/index.html
2.2 ผลงานวิจัยประจำปีกรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/inform/article/research50/page1.htm
2.3 Journal of Animal Science : http://jas.fass.org/
2.4 Journal of Dairy Science : http://journalofdairyscience.org/
2.5 The Journal of Poultry Science : http://jpn-psa.jp/english/
2.6 Poultry Science Journal : http://ps.fass.org/
2.7 ฐานข้อมูลวารสารวิจัยหรือ journal อื่น ๆ
2.8 ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง