การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ

Tourism Business Management for Entrepreneurship

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของธุรกิจ รูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยว วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การประสานงานและการบริหารเวลา และ กลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในการคิดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการออกแบบธุรกิจที่ส่งเสริมกิจกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจะรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้อย่างแท้จริง   
 
ความหมายของธุรกิจ  องค์ประกอบการจัดตั้งธุรกิจ  กฎหมายธุรกิจ  ความสำคัญของการจัดการ หลักกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การคิดต้นทุน การออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน 
2 ชั่วโมง
1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในห้าที่ และ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในฐานะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
1.1.3 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม
1.1.4  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในวันที่กำหนด
1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกครั้ง โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจและเห็นใจผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษารู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในขณะทำงานกลุ่มและในชั้นเรียน
1.3.1 การสังเกตและตรวจสอบด้านวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
        1.3.2 ประเมินจากการพฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
           1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการทำงานกลุ่ม อาทิ การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
มีความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว โดยศึกษาดูงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
   2.2.1 บรรยายและอภิปรายหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint และ Video ประกอบการบรรยาย
        2.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษานำความรู้ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบและดำเนินธุรกิจ
       2.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้า ทำรายงานและแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  โดยศึกษาจากต้นแบบธุรกิจที่ไปศึกษาดูงาน 
  2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าทำแผนธุรกิจนำเที่ยวและนำเสนอโดยการรายงาน
         2.3.2 ประเมินจากคำตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลจำเป็นต้องใช้ในการจัดการท่องเที่ยวและ การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
3.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากการไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
3.1.2 สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
3.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวประกอบ
          3.2.2. ตั้งคำถาม/ศึกษาจากกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน
          3.2.3. วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา
จารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอและวิธีการนำเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้  ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติ
มีความสามารถในการพัฒนาตน้ิงอย่างต่อเนื่อง และ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
มอบหมายให้ทำแผนธุรกิจ (งานกลุ่ม) โดยมีการนำเสนองาน
พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอทั้งในรูปแบบ Power Point Presentation และรูปเล่มรายงาน
5.1.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถคำนวณราคาขายรายการนำเที่ยว ทั้งราคาต้นทุน และกำไร ได้ 
5.1.3 นักศึกษาใช้ระบบการสื่อค้นข้อมูลทั้งในห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และนำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (อ้างอิงแหล่งข้อมูล)
 
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการคำนวณราคาต้นทุนและกำไร  
           5.2.2 สอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในการเรียนการสอนทุกครั้ง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานธุรกิจท่องเที่ยว
 พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้
นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจท่องเที่ยวได้
3.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวประกอบ
          3.2.2. ศึกษาจากกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน
          3.2.3. วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BOATH163 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จิตพิสัยต่อ การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10
2 การจัดทำแผนธุรกิจ และชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอหน้าห้อง สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ ในรูปแบบ power point presentation และรูปเล่มรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 30
3 สอบกลางภาค ข้อสอบอัตนัย 9 30
4 สอบปลายภาค ข่อสอบแบบปรนัย 17 30
สมคิด  บางโม. (2547). การประกอบธุรกิจ . สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.
สมคิด บางโม. (2559). การเป็นผู้ประกอบการ:คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ (ENTREPRENEURSHIP). ศูนย์หนังสือจุฬาฯ.
สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์. (2565) . การเป็นผู้ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/user_upload/pdf/documents_used_in_reg9.pdf
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) https://www.dip.go.th/th/category/vinai/2020-05-25-14-47-39
กรมการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/ 
เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา A 80 – 100 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้8 -100 %  B+ 75 - 79 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน และสอบปลายภาคได้ 75 - 79 % B 70 - 74 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %  C+ 65 - 69 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 65 - 69 % C 60 - 64 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 60 - 64 %  D+ 55 - 59 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 55 - 59 % D 50 - 54 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 50 - 54 % F 0 - 49 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %
  นักศึกษาทำแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนผ่านระบบ 
   ผลที่ได้รับจากการสรุปแบบประเมิน นำมาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
นำข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป