การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Community-Based Tourism

1. เพื่อเข้าใจความเป็นมาและลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. มีความรู้เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. เข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เข้าใจถึงเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สามารถวางแผนและประเมินผลการท่องเที่ยวในชุมชน 
6. รู้และเข้าใจผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งทางบวกและทางลบ
เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น
แนวความคิด ความเป็นมา ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน การวางแผนและการประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
 - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และมีสวนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอยางที่ดีต่อผู้อื่น   
- มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
- มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อการนำเสนอ และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
- จัดกิจกรรม และ มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานในพื้นที่ชุมชนที่ตนเองเลือก
- การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย
- ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถบูรณาการ โดยนำไปใช้จริงได้
- จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี ในแนวคิด กระบวนการ หลักการ ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือ มอบหมายงานในการพัฒนา/วางแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่จริง
- การสอบเก็บคะแนน  สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
- จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
- ใช้กรณีตัวอย่าง
- มอบหมายให้ลงพื้นที่จริง
- ผลงานที่ส่ง
มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสื่อสาร เข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายงานให้ลงพื้นที่ หาข้อมูล และบริบทหารท่องเที่ยวชุมชน
รายงานและการนำเสนองาน
สามารถนำเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มอบหมายงานและให้นำเสนอ
จากผลงานที่นำเสนอ
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้จริงตามวัตถุประสงค์
มอบหมายกิจกรรมที่ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จากชิ้นงานหรือผลงานที่นำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 BOATH131 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการเข้าชั้นเรียน (จิตพิสัย) เช็คเวลาเรียน กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา 10
2 กิจกรรมที่มอบหมาย ผลงาน ชิ้นงานที่ส่ง 3 6 12 15 และ 16 30
3 ความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ การสอบกลางภาคและปลายภาค 9 และ 18 30/30
เอกสารประกอบการสอน ในรายวิชา / power point presentation 
booklet cbt ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.
 
http://www.dasta.or.th/
https://cbtthailand.dasta.or.th/