การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Research for Tourism and Hospitality

1.1 เพื่อศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและความจำเป็นในการทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบในการทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึง การสร้างเครื่องมือ การทดสอบความตรงและความเที่ยง ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
 1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปัญหาที่จะนำมาทำวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์วิจัยได้เป็นอย่างดี
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคนิคการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย  การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
8 ชั่วโมง/สัปดาห์
 บทบาทในการพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเน้นประเด็นสำคัญคือ จรรยาบรรณนักวิจัย
          วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และ มอบหมายงาน โดยสอดแทรกการอธิบายจริยธรรมของนักวิจัย ไปกับการเรียนการสอนในเนื้อหา  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ เช่น การนำเสนอหัวข้อ  การอภิปรายปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน
          - สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบต่องาน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและตรงเวลาพฤติกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ดูความสนใจและความกระตือรือร้นของนักศึกษา  
          - ประเมินผลจากคุณภาพของรายงานการวิจัย รูปเล่มสมบูรณ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
          นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการทำวิจัย โดยมีประเด็นปัญหาที่จะทำการศึกษาและการนำเอาความรู้ไปคิดสร้างหัวข้อโครงการวิจัย เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย การแปลผล ตีความ และการเขียนรายงานวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง           
               - การบรรยาย
            - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
            - ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแปลผลการศึกษา
            - การฝึกเขียนสรุปผลการวิจัย และการเขียนบทคัดย่อ
         พิจารณาจากการเก็บคะแนนจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การนำเสนอโครงร่างการวิจัย  และผลงานหรือรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
        การฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยการนำเอาความรู้และความเข้าใจไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
        ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ผู้สอนจะทำหน้าที่บรรยายในแต่ละหัวข้อ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีทำกิจกรรมกลุ่ม
        สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย และประเมินจากแบบฝึกหัด  การทดสอบวัดความรู้และทักษะ  จากงานที่ได้รับมอบหมาย
- การนำเสนองาน ส่งงาน และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดภาคเรียน         
- การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่วิจัย กับชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
           ให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงานของตน และ สรุปงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
           พิจารณาจากการสอบโครงร่างและเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
          นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล มีการนำเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยเน้นไปยังทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเอกสารประกอบงานวิจัย รวมถึงจัดการข้อมูล ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ หรือ สถิติเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล งานวิจัย  
           ให้นักศึกษานำเสนอโครงร่างการวิจัย และทำรายงานการวิจัย
           พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีวิจัย
ผู้เรียนมีกระบวนการในการทำวิจัยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ศึกษามา สามารถดำเนินตามกระบวนการในทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด
บรรยายกระบวนการวิจัย และ มอบหมายงานให้ส่งตามเวลา เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
 
คุณภาพของผลงานหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคน จากการสังเกตและสอบโครงร่างและนำเสนอผลการวิจัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1-17 10 %
2 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ความสนใจ กระตือรือร้น เนื้องานที่นำมาส่งและการปรับแก้ตามข้อแนะนำ 5-17 20%
3 การสอบโครงร่างการวิจัย ดูจากผลงานการพัฒนาโครงร่าง การตอบคำถามกรรมการ ความเข้าใจในงานของตนเอง 8 20%
4 การส่งรูปเล่มสมบูรณ์ พิจารณาจาก บทคัดย่อ เนื้อหา การทบทวนวรรณกรรม ผลที่ได้รับจากการทำวิจัย 17 50%
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุงเทพฯ: วี. อินเตอร์ พริ้นท์.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  สุริยา ส้มจันทร์ และ จิระวงศ์ คงทอง. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เพลส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด.
          มนัส สุวรรณ (2545) .ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
 
          เอกสารประกอบการสอนแบบ power point
          การค้นคว้าหาข้อมูลจากฐานข้อมูล จากโครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา A 80 – 100 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  ได้คะแนนระหว่าง 80-100  B+ 75 - 79 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 75-79 B 70 - 74 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 70-74  C+ 65 - 69 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 65-69 C 60 - 64 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 60-64  D+ 55 - 59 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 55-59 D 50 - 54 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้คะแนนระหว่าง 50-54 F 0 - 49 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  ได้คะแนนระหว่าง 0-49
นักศึกษากรอกข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียนออนไลน์
นำผลที่ได้รับจากการสรุปแบบสอบถาม มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
การนำเสนอโครงร่างและผลการวิจัยที่แล้วเสร็จ
นำข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป