การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

Tourism Business Management

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยว วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวได้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การประสานงานและการบริหารเวลา
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจท่องเที่ยว
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรม และรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้อย่างแท้จริง
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของธุรกิจนำเที่ยว  การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  วิธีการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจนำเที่ยว การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในการปฏิบัติ ขั้นตอนการเป็นผู้จัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การดูแลนักท่องเที่ยว การประสานงานกับมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการปฏิบัติ
4 ชั่วโมง
1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
1.1.2 มีบทบาทความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในฐานะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
1.1.3 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม
1.1.4 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในวันที่กำหนด
1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกครั้ง โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจและเห็นใจผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษารู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในขณะทำงานกลุ่มและในชั้นเรียน
           1.3.1 การสังเกตและตรวจสอบด้านวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
        1.3.2 ประเมินจากการพฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
           1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการทำงานกลุ่ม อาทิ การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
มีความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้ และสามารถใช้ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
          2.2.1 บรรยายและอภิปรายหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint และ Video ประกอบการบรรยาย
        2.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษานำความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวมาประยุกต์ในกิจกรรมด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
       2.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้า ทำรายงานและแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
         2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าทำแผนธุรกิจนำเที่ยวและนำเสนอโดยการรายงาน
         2.3.2 ประเมินจากความสมารถในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของศาสตร์การจัดการทางท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
         2.3.3 ประเมินจากคำตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลจำเป็นต้องใช้ในการจัดการท่องเที่ยวและ การดำเนินธุรกิจด้านการนำเที่ยว
       มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง ร่วมกับการฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
          3.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวประกอบ
          3.2.2. ตั้งคำถาม/ศึกษาจากกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน
          3.2.3. วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา โดยการทำงานกลุ่ม โดยแยกหน้าที่ให้แต่ละคน 
          3.2.4. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
        พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอและวิธีการนำเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้  ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติ
           การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการนำเสนอขายรายการนำเที่ยวและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
           ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จัดทำโครงการบริษัทนำเที่ยว และประกอบธุรกิจนำเที่ยวจริงโดยต้องมีลูกทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วย
           พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้
5.1.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้
5.1.3 นักศึกษาใช้ระบบการสื่อค้นข้อมูลทั้งในห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และนำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.1.4 นักศึกษาสามารถคำนวณราคาขายรายการนำเที่ยว ทั้งราคาต้นทุน และกำไร ได้
           5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการคำนวณราคาต้นทุนและกำไร  
           5.2.2 สอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในการเรียนการสอนทุกครั้ง   
           พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ และประเมินผลจากการออกทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวของตน
นักศึกษาสามารถเขียนรายการนำเที่ยว(Itinerary)ได้
ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการเขียนรายการนำเที่ยว โดยร้อยเรียงเรื่องราวออกมาในรูปของตัวอักษร ที่ทำให้ผู้อ่านอยากเดินทางไปกับบริษัทนำเที่ยวของเรา
ประเมินผลจากรายการนำเที่ยวของแต่ละคนที่นำเสนอเป็นเอกสารรายการนำเที่ยว แผ่นพับและโบรชัวร์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH112 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 กรณีศึกษาและจิตพิสัย ชิ้นงาน และความตั้งใจเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 โครงงาน บริษัทนำเที่ยวจำลอง ข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอหน้าห้อง สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ และตลอดระยะเวลาของการออกปฎิบัตินำเที่ยวจริง ตลอดภาคการศึกษา 30
3 สอบกลางภาค ข้อสอบอัตนัย เรื่อง ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การเขียนรายการนำเที่ยว การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 9 30
5 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย และ จับคู่ 17 30
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2559). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 3 . นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและปทุมพร แก้วคำ. (2558).  ธุรกิจนำเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์นข้าหลวง พริ้นดิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
          ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2550). การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
           ฉันทัช  วรรณถนอม. (2559). การวางแผนการจัดนำเที่ยว. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์นข้าหลวง พริ้นดิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org/
          กรมการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/
เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา A 80 – 100 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้8 -100 %  B+ 75 - 79 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน และสอบปลายภาคได้ 75 - 79 % B 70 - 74 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %  C+ 65 - 69 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 65 - 69 % C 60 - 64 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 60 - 64 %  D+ 55 - 59 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 55 - 59 % D 50 - 54 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 50 - 54 % F 0 - 49 เข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และส่งงาน  และสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %
           นักศึกษาทำแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนผ่านระบบ 
          ผลที่ได้รับจากการสรุปแบบประเมิน นำมาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
          สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
          นำข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป