กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

Process of Thinking and Problem Solving

1.1 มีความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องตาม มคอ. 2 และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
เพื่อปรับกระบวนการสอน รายละเอียดเนื้อหา ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา
1.5 ชั่วโมง
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
กำหนดกฎระเบียบการเข้าเรียน เช่น
- กำหนดเวลาเข้าเรียน
- การแต่งกาย
- การส่งงาน
- การรับผิดชอบคะแนนสอบของตนเอง
- การทำงานกลุ่มร่วมกัน
ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การสอนแบบ Active learning
มีการนำเสนอความคิด การอภิปราย
- การนำเสนอความรู้
- การสอบ
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
Active learning
มีการทำโครงงาน นำเสนอความคิด และการอภิปราย
การนำเสนอความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- การทำงานกลุ่ม
- การเรียนรู้การรับฟังผู้อื่น มารยาทในการฟังผู้อื่น
- มารยาทการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
- ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
- การรับฟัง และการมีส่วนรวมในฟังผู้อื่น
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสืบค้นความรู้จากอินเตอเน็ต เช่น การใช้คำสำคัญ การพิจารณาหน้าเว็ปที่เชื่อถือได้
- คิด วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- ผลที่ได้จากการสืบค้น ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น การอ้างอิงแหล่งสืบค้น
- กระบวนการคิดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 10
2 ความรู้ การนำเสนอ 8 และ 15 นำเสนอ 9 และ 17 สอบ 50
3 ปัญญา การสอบถามจากการนำเสนอ 8 และ 15 20
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ 8และ 15 10
http://humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/72101-11.pdf
 http://202.129.38.3/manage/Plan_pic/20121004093751.pdf
1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.2  ให้นักศึกษาประเมินการสอน โดยการสอบถามประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 ผลการประเมินจากการสอบถามประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
การทบทวนการออกข้อสอบตรงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละบท
การทบทวนตรวจสอบการให้คะแนนผลการเรียนนักศึกษา
ทำการทบทวนเนื้อหาในบทปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 และเป็นไปตามกรอบสมรรถนะมาตรฐาน TQF