สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

Statistics for Science

1.เพื่อรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
2.เพื่อเข้าใจวิธีการหาความน่าจะเป็น
3.เพื่อเข้าใจวิธีการหาตัวแปรสุ่ม
4. เพื่อเข้าใจวิธีการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
5. เพื่อเข้าใจการสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง
6. เพื่อเข้าใจหลักการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
7. เพื่อเข้าใจการวิเคราะห์ความแปรปรวน
8.เพื่อเข้าใจหลักการทดสอบไคกำลังสอง
9. เพื่อเข้าใจการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพ้นธ์
10. เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่าง ๆ
11. เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบชัดเจน รัดกุมและมั่นใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง
          ศึกษาเกี่ยวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของค่าสถิติ กระประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์กลุ่มเดี่ยวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง และการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยการประกาศในชั้นเรียนก่อนเลิกทำการสอน และติดประกาศหน้าห้องพัก และสอนเสริม รวมทั้งให้คำปรึกษาในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเร่งด่วน ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Line, FB
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. การส่งรายงานตรงเวลา
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งสูตรในการคำนวณ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียนอ
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางสถิติ
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
1.  มอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล แล้วให้นำเสนอเป็นรายงาน
2. ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และนำเสนอเป็นรายงาน
1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
2. สังเกตจากการตรวจงานที่มอบหมาย
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม    
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3
1 BSCCC207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.2 สอบย่อย 2,4,6,11,13 30%
2 2.1, 3.2 สอบกลางภาค 9 25%
3 2.1, 3.2 สอบปลายภาค 17 25%
4 1.1, 1.3 , 1.4 ,2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3 ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย/นำเสนองาน 3,6,10,12,14,16 20%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
1. รองศาตราจารย์ชัชวาล  เรืองประพันธ์.สถิติพื้นฐาน.โครงการผลิตตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2544
2. สายชล สินสมบูรณ์ทอง.สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS).สถาบันเทคโนโลยีพระคุณเจ้าทหารลาดกระบัง.2553
1. การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
 
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1. ปรับปรุงการสอนโดยศึกษาจากงานวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. เพิ่มตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถใช้ในชีวิตประจำวันและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
2. ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ