การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

English Vocabulary in Use

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจดจำคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ คำพ้องรูปและเสียง คำศัพท์ที่มีหลายความหมาย คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากคำเติมและคำประสม คำศัพท์ที่มักเกิดคู่กัน คำศัพท์ที่มักใช้ผิด และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้คำศัพท์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเรื่องคำศัพท์ และรู้เท่าทันต่อคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
 
ความหลากหลายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การสร้างคำ คำประสม การใช้คำปรากฏร่วม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง การเลือกใช้คำในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย รู้จักจัดระเบียบชีวิต และวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
1.2.1 ใช้แรงเสริมเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการทำดี เช่นเมื่อนักศึกษามีวินัยในการส่งงาน หรือ มีความขยันในการเรียน การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา เป็นต้น 1.2.2 ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียนและทำตารางเวลา ตารางประจำวัน ประจำสัปดาห์ ว่าจะอ่านอะไรก่อนหลัง ทำกิจกรรมอะไรบ้างและจะทำเมื่อไร เป็นต้น
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา 1.3.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
 
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏี และหลักการปฏิบัติในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2.1.2 การบูรณาการความรู้ทางคำศัพท์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
2.2.1 สอนโดยการบรรยายให้ความรู้ ผนวกกับการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student-Centered) 2.2.2 สอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) เช่น การใช้บัตรคำ ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ เป็นต้น
 
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 2.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติ / การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3.1.1 ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านคำศัพท์ ทั้งในวิชาการและวิชาชีพ 3.1.2 ทักษะในการนำความรู้ทางด้านคำศัพท์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาทางด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นต้น ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
 
3.2.1 บรรยายให้ความรู้ และฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ 3.2.2 นักศึกษาซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3.2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดตามเนื้อหาการบรรยาย 3.2.4 นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 3.3.2 การอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 3.3.3 การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสำเร็จตามกำหนดเวลา
จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
 
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดูจากผลการศึกษาจากเว็บไซต์ที่มอบหมาย ความรู้ที่ได้รับ ผลการเรียนหลังการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สัปดาห์ที่ 2- 15 10%
2 Unit 1-4 สอบกลางภาค 8 30%
3 Unit 5-10 สอบปลายภาค 17 30%
4 unit 1-10 สอบย่อยท้ายบทเรียน 2-15 20%
5 unit1-10 การทำกิจกรรมในชั้นเรียน 2-15 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
-
-
ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินภาพรวมของรายวิชาด้วยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา แนวทางแก้ไข  
พิจารณาจากข้อเสนอแนะวิธีการจัดการ เรียนการสอนจากผู้เรียน
คณาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล