การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

English Vocabulary in Use

ความหลากหลายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การสร้างคำ คำประสม การใช้คำปรากฏร่วม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง การเลือกใช้คำในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOAEC171 การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล