การเขียนเชิงธุรกิจ 3

Business Writing 3

เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนขึ้น และเป็นเอกสารที่มีโอกาสใช้จริงในแวดวงธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารทางธุรกิจ และได้ฝึกเขียนโดยปรับเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
ฝึกทักษะการเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความทางธุรกิจ (Memo) รายงานสั้น (Short Report) ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
Practice of advanced business writing, e.g. memo and short report, agenda and minutes of a meeting.
-   อาจารย์ประจำรายวิชาแจ้งให้ทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน และจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม - มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
- การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม - การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง - มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ - จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป - การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน - ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ - มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม - มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
- พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา - พฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา - จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1 BBABA707 การเขียนเชิงธุรกิจ 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40
2 2.1.1, 2.1.2 สอบกลางภาคเรียน 8 15
3 2.1.1, 2.1.2 สอบปลายภาคเรียน 17 15
4 2.1.1, 2.1.2 การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20
5 1.1.2, 1.1.3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10
Blackler, J. (2016). Workplace Success 1. Taiwan: Cengage Learning. Comfort, J., Revell, R., & Strott, C. (2007). Business Reports in English. Cambridge: Cambridge University Press. Eastwood, J. (1999). Oxford Practice Grammar with answer. Oxford: Oxford University Press. Hornby, A. S. (2017). Oxford Advanced Learner’s Dictionary (9th edition). Oxford: Oxford University Press. Parisuthiman, S. (2013). Business Communication: A Functional Approach. Ninth edition. Bangkok: Thammasat University Press. Rimkeeratikul, S. (2007). English for Work. Sixth edition. Bangkok: Thammasat University Press. Strutt, P. (2014). Essential Business Grammar and Usage. Essex: Pearson Education Limited. Taylor, S. (2004). Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents. Sixth edition. Great Britain: Pearson Education Limited. Toselli, M., & Millan, A. M. (2008). English for Secretaries and Administrative Personnel. Singapore: McGraw Hill.
-
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น online dictionaries
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ผ่านระบบการจัดประเมินของมหาวิทยาลัย)
ข้อเสนอแนะผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์ผู้เรียน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.3   พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1  การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา 4.2  การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย) 4.3  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/เกณฑ์การประเมินตาม มคอ. 3/ มคอ. 5 โดยคณะกรรมการทวนสอบ 4.4  การประเมินข้อสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานโครงการ การให้คะแนน ที่มาของเกรดโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 1. รายงานผลการทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิช 2. นำผลการทวนสอบฯ ไปรายงานใน มคอ. 5 และจัดทำแผนปรับปรุง มคอ. 3 ในครั้งต่อไปโดยอาจารย์ผู้สอน 3. นำผลการทวนสอบฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยหัวหน้าหลักสูตร