คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

English Vocabulary

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจดจำคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ คำพ้องรูปและเสียง คำศัพท์ที่มีหลายความหมาย คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากคำเติมและคำประสม คำศัพท์ที่มักเกิดคู่กัน คำศัพท์ที่มักใช้ผิด และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้คำศัพท์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเรื่องคำศัพท์ และรู้เท่าทันต่อคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ วิธีการจดจำคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ คำพ้องรูปและเสียง คำศัพท์ที่มีหลายความหมาย คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากคำเติมและคำประสม คำศัพท์ที่มักเกิดคู่กัน คำศัพท์ที่มักใช้ผิด และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้คำศัพท์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย รู้จักจัดระเบียบชีวิต และวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
1   ใช้แรงเสริมเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการทำดี เช่นเมื่อนักศึกษามีวินัยในการส่งงาน หรือ มีความขยันในการเรียน การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา  เป็นต้น
2    ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียนและทำตารางเวลา ตารางประจำวัน ประจำสัปดาห์ ว่าจะอ่านอะไรก่อนหลัง ทำกิจกรรมอะไรบ้างและจะทำเมื่อไร เป็นต้น
1   การเข้าเรียนตรงเวลา
2    การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1   ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏี และหลักการปฏิบัติในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2    การบูรณาการความรู้ทางคำศัพท์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
1    สอนโดยการบรรยายให้ความรู้ ผนวกกับการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student-Centered)
2    สอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) เช่น การใช้บัตรคำ  แสดงบทบาทสมมติ (role play)   ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่   เป็นต้น
1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2    ผลการฝึกปฏิบัติ / การทำกิจกรรมของนักศึกษา
1   ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านคำศัพท์  ทั้งในวิชาการและวิชาชีพ
2    ทักษะในการนำความรู้ทางด้านคำศัพท์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาทางด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นต้น  ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1   บรรยายให้ความรู้ และฝึกวิเคราะห์คำศัพท์
2    นักศึกษาซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3    นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดตามเนื้อหาการบรรยาย
4    นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
 2    การอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
 3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสำเร็จตามกำหนดเวลา
จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
1   ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
2    ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
3    สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิทางการเรียน เพื่อให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดูจากผลการศึกษาจากเว็บไซต์ที่มอบหมาย  ความรู้ที่ได้รับ ผลการเรียนหลังการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 2 1 1 4
1 BOAEC102 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 20%
2 ความรู้ สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
3 การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ และงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 40%
4 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Graves, Michael F. 2003. Building Vocabulary Skills. USA: McGraw-Hill.
-
-
          การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
          2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม