การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Cross Cultural Communication

1.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
1.2 เข้าใจความหลากหลายในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ วัฒนธรรมสากล
1.4 ตระหนักถึงความสำ คัญของภาษาและวัฒนธรรมในการสื่อสารสากล
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างในการใช้ภาษา อังกฤษ ในลักษณะสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ โดยเน้นการนำ ไปใช้ในการ สื่อสารอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค การประยุกต์ใช้กลวิธีการสื่อสารวัจนภาษา และอวัจนภาษาในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
Comparing similarlities and differences realated to intercultural communication in different regions as well as applying verbal and non-verbal communication strategies in cross cultural contexts. 
จัดเวลาให้คำ ปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ติดต่อทาง e-mail address ที่ Naruporn.pala@gmail.com และ reuben@rmutl.ac.th 
1. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังฟั ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ สังคม
1. ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
2. กำ หนดให้นักศึกษาทำ งานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. ให้นักศึกษานำ ความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการ อภิปรายระดมสมอง
4. ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำ ตอบที่เหมาะ สมที่สุด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนัก ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินจากแบบทดสอบ
3. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำ หนดระยะเวลา ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
4. การสังเกตพฤติกรรมในการทำ งานเป็นกลุ่ม
1. เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
2. ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารใยบริบทวัฒนธรรม 
1.ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำ กิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่ กำหนดในบทเรียน
2.ร่วมกลุ่มอภิปรายคำ ตอบและระดมสมองเพื่อหาคำ ตอบที่เหมาะสมที่สุด
3.ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
4.ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาโดยการแสดงบทบาทสมมติ การทำ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม นอกชั้นเรียน
1. การสอบย่อย การสอบกลางภาคและการปลายภาค
2. รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำ ความรู้ไปตอบ แบบทดสอบ
3. ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4. ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล
1.ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์การสื่อสาร ตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่กำหนด ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย
2.ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามบริบทของวัฒนธรรมเฉพาะที่กำหนดใน กรณีศึกษาจากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ในสถานประกอบการ
2. การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบนริบทต่างๆ
3. การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จำลอง
ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
2. จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนโดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
1. การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
2. พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
3. การนำเสนอ
1.นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้าวชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ 
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน 
2. แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา 
1. การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
2. พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
3. การนำเสนอ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
2. จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนโดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการ ค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
1. การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
2. ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3. พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOAEC149 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 4.5, 6.3, 6.5 ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 9 17 25% 25%
2 4.5, 6.3, 6.5 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่ง งานพฤติกรรมการใช้ภาษาใน สถานการณ์ต่างๆ การร่วมกิจกรรม เดี่ยว/กลุ่มในชั้นเรียน/นอกชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.5, 1.6, 4.5 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน การนำเสนอ งานการฝึกปฏิบัติจากสภาพแวดล้อม จริงแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน การทำงานมอบหมายนอกชั้นเรียน รายงานสรุปองค์ความรู้ได้ได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรมนำไปตอบแบบ ทดสอบ ผลงานจากการค้นคว้าและ การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 25%
4 2.2, 4.5, 6.3, 6.5 การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 15%
Pragasit Sitthitikul, Ph.D. (2023). English for Cross-Cultural Understanding. Thammasat University Press.  
2.1 Bushell, B. and Dyer, D. 2003. Global Outlook 1. NY. McGraw-Hill / Contemporary.
2.2 Dale, P. and Wolf, J. C. 2006. Speech Communication made Simple. NY. Addison Wesley Longman.
2.3 Green, C. 2005. Creative Reading Book 3. Oxford. Macmillan Education.
2.4 Gajaseni, Chansongklod. 2011. Learning English with Thai Culture. Bankgok: Chulalongkorn University.
2.5 Johannsen, K. L. 2006. English for the Humanities. Massachusetts. Thomson ELT.
2.6 Levine, D. R. and Adelman, M. B. 1982. Beyond Language: Intercultural Communication for English as a Second Language. Englewood Cliffs. Prentice-Hall Regents. 2.7 Lee, L. and Gundersen, E. 2001. Select Readings – Intermediate. Oxford. Oxford University Press.
2.8 Novinger, T. 2001. Intercultural Communication: A Practical Guide. Austin. University of Texas.
2.9 Pavli C. 2006. Hot Topic 1,2,3. Canada. Thomson Heinle.
2.10 Viney, P. and Viney, K. 1996. Handshake. Oxford. Oxford University Press.
2.11 Wang, D. and Li, H. 2007. “Nonverbal Language in Cross-cultural Communication”. Sino-US English Teaching. Vol. 4, No. 10 (October 2007). Pp. 66-70.
2.12 Derek Utley. 2004. Intercultural Resource Pack. UK. Cambridge University Press.
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำ ไปปรับปรุง
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
- สำ รวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
- สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนาจากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของ ผู้เรียนตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปีตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบ การเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี