การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

Practice in Agricultural Machinery Engineering

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล