ภาษาจีนทางธุรกิจระดับกลาง

Intermediate Chinese for Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนาที่ยาวขึ้น และระดับไวยากรณ์ที่สูงขึ้น และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คล่องแคล่วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพูด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ต่อเนื่องในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และประโยคหรือบทสนทนาที่ยาวขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ไวยากรณ์ สำนวนต่างๆได้อย่างถูกต้อง
การพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 1.1.1) มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2) มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1) กำหนดให้มีวัฒธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 1.2.2) ให้เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1.2.3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 1.2.4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 1.2.5) ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2.6) ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดี และเสียสละ
1.3.1) ประเมิณผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 1.3.2)ประเมิณผลความมีวินัย และความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.3.3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 1.3.4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1.1) มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2) ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 2.2.3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.1) การทดสอบย่อย 2.3.2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 2.3.3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 2.3.4) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2) มีกทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2.3) ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 3.3.3) ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง
3.3.1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 3.3.2) การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ 3.3.3) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3.3.4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4.1.1) มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางวังคมที่ดี 4.1.2) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.1.3) สามารถทำงานดป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1) ดำเนินการสอนโดยกำหนดกิจกรรมกลุ่ม 4.2.2) ค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
4.3.1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5.1.1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.1.2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 5.1.3) ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1) ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 5.3.2) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
6.1.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 6.1.2 ปฎิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ 6.1.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฎิบัติงานในระดับสากล 
6.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฎิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา 6.2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริง 6.2.3 จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 6.2.4 แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
6.3.1 ประเมินและติดตามกระบวนการปฎิบัติงาน 6.3.2 ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ  6.3.3 ประเมินการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ   6.3.4 การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัตืงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BBABA758 ภาษาจีนทางธุรกิจระดับกลาง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 10,17 20% / 30%
2 ทดสอบย่อย (ทักษะการพัง พูด อ่าน เขียน) ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 การส่งงาน/การบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10%
赢在中国:商务汉语系列教程. 提高篇/季瑾主编——北京:北京语言大学出版社,2010.12
1. การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา 2.ข้อเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในและนอกชั้นเรียน 2. ประเมินจากผลการทดสอบย่อยและงานมอบหมายของนักศึกษา 3. ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
1. ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน 2. สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม  3. สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป 4. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดในลักษณะของงานกลุ่ม การสอบพูดรายบุคล โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
1. ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก  2. ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก  3. ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี