การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

Civil Technology Education Project Proposal

เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพมาศึกษาหาหัวข้อโครงงานวิจัย ในเรื่องที่มีความสนใจ โดยการระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนดำเนินงาน หาวิธีการทดสอบ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ และสามารถจัดทำข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพี่เลี้ยง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ให้มีระเบียบวิธีคิด วิธีวิจัย  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้วย ตนเอง หรือเป็นกลุ่ม ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศกรรมโยธา การ เขียนโครงงาน การน่าเสนอหัวข้อโครงงาน เพื่อที่จะทำการศึกษาวิจัยและ พัฒนาต่อไป.  
1
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตรวจเช็คการเข้าเรียนทุกครั้งและให้มีการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีในการทำงาน

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
1.3.1   ให้คะแนนการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2   สังเกตการทำงานในกลุ่ม  การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
1.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

 
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
                2.2.1  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาหัวข้อโครงงาน
             2.2.2 ใช้การสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเรียบเรียงทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและ มีการอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง
             2.2.3  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการทดลองหรือสำรวจข้อมูล เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลชั้นต้นได้
2.3.1  ประเมินผลงานที่มอบหมายเป็นระยะ
              2.3.2   ประเมินจากโครงงาน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความน่าสนใจและนำไปใช้งาน
                         ได้จริงของโครงงาน
              2.3.3  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงงาน
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
           3.2.1  ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีแนวคิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถหาหัวข้อโครงงานได้
 3.2.2  ให้มีการเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
            3.2.3  ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง เพื่อให้มีจินตนาการในการปรับใช้ผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้ และใช้งานได้จริง
             3.2.4   มอบหมายให้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแบบอย่างในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
3.3.1 วัดผลจากหัวข้อของโครงงาน
3.3.2 วัดผลจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.4 วัดผลจากความถูกต้องของงานที่มอบหมาย
              4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา      
                        ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
                        สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้อง    กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.3  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน  บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำและ       ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
                4.2.1 ให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้นำเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2  ให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 4.2.3  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.4  ให้มีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน
4.3.1   ประเมินจากการมีส่วนร่วม กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.3.2   ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด
4.3.3   สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.4   สังเกตจากการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
5.1.1 ฝึกให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแปลความหมาย รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
              5.2.2  มอบหมายการนำเสนอโครงงานโดยมีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล
5.3.2  ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
              5.3.3  ประเมินจากความสมบูรณ์ ถูกต้องของรายงาน
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
               6.2.1   ให้นักศึกษาทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ และให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นระยะ
               6.2.2   มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
6.3.1  ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา
6.3.2  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ บุคคลและความ รับผิดขอบ ้านทักษะการ วิเคราะห์เซิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทค'โน'โลยิสารสนเทศ ด้านทักษะ การจัดการ เรียนร
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCV024 การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 2.1 1.1 2.2 1.1 2.2 4.2 5.1 5.3 6.1 -งานที่มอบหมายครั้งที่ 1 พิจารณาจากความ เป็นไปได้ของโครงงาน การนำไปใช้งานได้จริง - งานที่มอบหมายครั้งที่ 2 พิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานรองรับ - งานที่มอบหมายครั้งที่ 3 พิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน มีเอกสารอ้างอิง มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - รายงานประกอบการนำเสนอครั้งที่ 2 4 7 - 8 7 - 8 15 - 16 10% 5% 5% 30%
2 2.3 3.4 5.2 3.2 5.2 6.2 - นำเสนอโครงงานครั้งที่ 1 - นำเสนอโครงงานครั้งที่ 2 7 - 8 15 – 16 10% 30%
3 1.1 4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
รายละเอียดการจัดทำปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
ตัวอย่างปริญญานิพนธ์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ตัวอย่างเช่น
http://dcms.thailis.or.th/dcms/index.php
http://www.find-docs.com/index.php
http://www.eit.or.th/ejournal.php?siteid=0&option=ejournal&lang=th
http://www.cpacacademy.com/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่าน e-mail address ของอาจารย์ผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก     ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ