แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

Calculus and Analytic Geometry 2

เข้าใจการอินทิเกรต เข้าใจเทคนิคการอินทิเกรตวิธีต่างๆ เข้าใจภาคตัดกรวยและระบบพิกัดเชิงขั้ว เข้าใจอินทิกรัลจำกัดเขตและบทประยุกต์ เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพและศึกษาต่อระดับสูง ปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบ มีเหตุผล และรอบคอบ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้คณิตศาสตร์เพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง และฝึกให้เป็นคนมีระเบียบ มีเหตุผลและรอบคอบ
 
ศึกษาเกี่ยวกับ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงขั้ว  อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ The Indefinite Integral, Principles of Integral Evaluation; Conic Sections; Polar Coordinate Systems; The Definite Integral and Applications
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)     3.1 วันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง ศท.304 โทร 2810    
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล