คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics in Daily Life

1.1  เพื่อให้มีทักษะกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์
1.2  เพื่อให้มีทักษะการคิดและคำนวณทางคณิตศาสตร์การเงิน
1.3  เพื่อให้มีทักษะการคิดและคำนวณเบี้ยประกัน
1.4  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และแปลความหมาย
1.5  สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.6  สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติได้
นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาช่วยในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  รวมถึงฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
Study about decision making process by using logic, financial mathematics and insurance premium ; use the knowledge of mathematics and statistics in daily life ; and use computer program for data processing in mathematics and statistics.
3 ชั่วโมง / สัปดาห์  โดยนักศึกษาสามารถมาขอคำปรึกษาได้ในวันพุธ  เวลา 15.00 – 18.00 น.
1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1  ให้ความสำคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2  สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การรักษาความสะอาดห้องเรียน
1.2.3  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2.4  ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในชั้นเรียน
1.2.1  ให้ความสำคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2  สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การรักษาความสะอาดห้องเรียน
1.2.3  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2.4  ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในชั้นเรียน
1.3.1  ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และคะแนนความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา                โดยอาจารย์ผู้สอน
    2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
    2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
    2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1  ใช้การสอนหลายรูป เช่น แบบบรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน กรณีศึกษา 
2.2.2  ให้นักศึกษาสืบค้นตัวอย่างการนำความรู้ในวิชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
2.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
2.2.1  ใช้การสอนหลายรูป เช่น แบบบรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน กรณีศึกษา 
2.2.2  ให้นักศึกษาสืบค้นตัวอย่างการนำความรู้ในวิชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
2.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
2.3.1  การทดสอบย่อย  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค
2.3.2  พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
2.3.3  พิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนองาน
    3.1.1  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
    3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1  บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน การสอนแบบตั้งคำถาม  การสอนแบบกรณีศึกษา
3.2.2  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
3.2.1  บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน การสอนแบบตั้งคำถาม  การสอนแบบกรณีศึกษา
3.2.2  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
3.3.1  การทดสอบย่อย  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค
3.3.2  พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
3.3.3  พิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนองาน
    4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
    4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
    4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1  มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ  และผู้นำเสนอ
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.3  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
4.2.1  มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ  และผู้นำเสนอ
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.3  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
4.3.1  พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
4.3.2  พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน
4.3.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม
    5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
    5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
    5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2  กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน  โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5.2.1  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2  กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน  โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5.3.1  พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย
5.3.2  พิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.3  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 - มารยาทและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - พฤติกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 การทดสอบ - การทดสอบย่อย - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน 2,5,13 9 18 20% 20% 20%
3 1.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ความรับผิดชอบในการเรียน - การเข้าชั้นเรียน - การส่งงานที่มอบหมาย - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 งานที่ได้รับมอบหมาย - การค้นคว้าและการแก้ปัญหา - รายงาน - การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 20%
-
กมล เอกไทยเจริญ. คณิตศาสตร์ ม.6 . กทม. ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด . 2521
กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ กทม. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539
ผ่องศรี คุ้มจอหอ, พัศนีย์ พันตา และลำดวน ยอดยิ่ง . สถิติธุรกิจ . กทม. สำนักพิมพ์เอมพันธ์. 2540
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. หลักสถิติเบื้องต้น. กทม. สุวีริยาสาส์น ,2539
บทความเกี่ยวกับสถิติ  จากเวบไซต์ต่างๆ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็นปัจจุบัน
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบการประเมิน  ระบบสารสนเทศ  และ/หรือ ระบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
- การประเมินการสอน สอดคล้องกับวิธีการสอน และวิธีประเมินการสอนที่ปรากฏในหมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- จำนวนหรือร้อยละของผู้เข้าเรียนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม
- คำถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ ทั้งห้าด้าน
การปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษา 1/2561 นี้ ได้ปรับการเรียงลำดับเนื้อหา โดยให้เรียนเนื้อหาส่วนสถิติก่อน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการนำไปใช้ในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์การเงินได้ ทั้งนี้การปรับปรุงการสอนจะกระทำทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน และผลประเมินการสอนและปัจจัยอื่นๆ  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ซึ่งได้แก่ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษามีการดำเนินการทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ในเรื่องต่อไปนี้
- ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว
จากผลการประเมินและการทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา  โดยมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา