การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน

Housekeeping Operation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมโรงแรมและงานแม่บ้านกระบวนการทำงานและการจัดการภายในโรงแรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนกแม่บ้าน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
-เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล
-เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ
-มีรายวิชาความรู้มากขึ้น
-สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการทำงานอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะงานของแผนกแม่บ้าน คุณสมบัติของพนักงาน แม่บ้าน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน การทำความสะอาดห้องพักแขก และบริเวณสาธารณะ ภายในโรงแรม และการบริหารงานบุคลากรในแผนกแม่บ้าน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1     มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2     มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3     มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4     มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1     เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
1.2.       2อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
1.2.3     สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.2.4     กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.2.5    ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด  ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต  เข้าใจคน  และเข้าใจธรรมชาติ  และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ
1.3.1     พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2     พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3     ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4     เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
2.1.1    มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2    มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.3    มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.1    บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2    อภิปรายหลังการทำกิจกรรม  เกม  หรือสถานการณ์จำลอง
2.2.3    การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4    การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียน
2.2.5    การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem – based Learning)
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2   ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1       มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2       มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
            ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2        มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1    การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
3.2.2    การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.3     อภิปรายกลุ่ม
3.2.4     การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.2.5      การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ
3.3.1    การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
3.3.2    ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน  การนำเสนอผลงาน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.4    ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.5    พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.4    มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ
4.2.4   จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4    ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และ
            เพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา
5.1.1    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2    มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
5.1.3     มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4     มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.1.5    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2     นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH117 การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1,5.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 10% 15% 10% 15%
2 1.1-1.3, 2.2, 3.2-3.3, 4.2-4.3, 5.1-5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรานงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1-1.3, 4.2-4.3, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
ขจิต กอบเดช.การบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ.กรุงเทพฯ: บริษัทดวงกมลสมัยจำกัด 2554.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ