สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Cooperative Education in Tourism and Hospitality

ปฏิบัติงานในด้านการท๋องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว๋าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็ม เวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของ หน่วยงาน จัดทํารายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในด้านการท๋องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว๋าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็ม เวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของ หน่วยงาน จัดทํารายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในด้านการท๋องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว๋าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็ม เวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของ หน่วยงาน จัดทํารายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 3 3 1 1 2 3
1 BOATH157 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล