ศิลปะภาพพิมพ์ 4

Printmaking 4

เสริมสร้างให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยศิลปะภาพพิมพ์ในแนวทางเฉพาะตน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการทำงาน การนำเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และมองเห็นคุณค่าความเฉพาะตัวในผลงานศิลปะภาพพิมพ์
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดยนำความรู้จากความเข้าใจในศิลปะภาพพิมพ์นี้สามารถนำไปพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์เฉพาะตนต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดยเน้นรูปแบบ เนื้อหา เลือกใช้เทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับลักษณะการแสดงออกเฉพาะตน ตลอดจน ฝึกการวิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนาผลงาน
Study and practice of Printmaking and practiced by focusing on pattern, content, chosen techniques and methods in relation to aspects of unique expression. Analytical practice is applied for the development of each student’s work.
2
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย
มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา พัฒนาผลงานทางด้านศิลปะภาพพิมพ์อย่างเป็นระบบและผลงานมีความเฉพาะตน
เน้นการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาศิลปะภาพพิมพ์4 ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ 
ประเมินจากคุณค่าของตัวผลงานและการพัฒนาผลงานที่สร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 ให้วิเคราะห์ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขภายในผลงานตนเองโดยใช้การอภิปราย เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมเรียนได้ใช้เป็นกรณีศึกษา
 ดูการหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาภายในผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นโดยประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานของนักศึกษาและการนำเสนองาน
-
-
-
-
-
-
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แนวความคิดรูปแบบและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางเฉพาะตน
ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบ วิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 มีทักษะในการท าตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BFAVA134 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในลักษณะเฉพาะตนได้ โดยให้มีคุณค่าทางทัศนศิลป์ทั้งแนวความคิด รูปแบบและเทคนิค ประเมินจากจิตพิสัยการส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนดและคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ตามจำนวนชิ้นงานที่กำหนด 4,7,11,14,16 จิตพิสัย10% ผลงาน90%
ชลูด  นิ่มเสมอ.องค์ประกอบศิลป์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2531 .  อิทธิพล ตั้งโฉลก.ทรรศวรรษภาพพิมพ์-แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร, 2535
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชา เช่น www.gettyimages.com,www.rama9art.org www.art.com 
การสอนจะปรับปรุงให้เข้ากับสถานะการณ์ปัจุบันและให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย