การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Seminar on Tourism and Hospitality

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการสัมมนา สามารถดำเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่ถูกต้องอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เป็นสากล
ศึกษาวิธีการ และกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรมและงานบริการทั้งภาครัฐ  และเอกชน โดยการเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยให้มีการจัดสัมมนา   อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2    มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4    มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1     เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
1.2.2    อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
1.2.3    สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.2.4    กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1    พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2    พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3    ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4    เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
2.1.1     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป
2.1.3     นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ
2.1.4    นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม หลักมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม
2.2.1     บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2     การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.3     ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2.4     การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1     ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2     ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
 
3.3.1     สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2     สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
3.3.3     วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
3.2.1     การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
3.2.2     การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.3     อภิปรายกลุ่ม
3.2.4     การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.2.5     การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ
3.3.1    การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
3.3.2    ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน  การนำเสนอผลงาน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.4    ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.5    พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม    ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.4    มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ
4.2.4   จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
4.3.1     ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
4.3.2     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3     ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4    ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และ
           เพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา
5.1.1     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2    มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
5.1.3    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4    มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.1.5    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2     นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1.2.1 เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 1.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 1.2.3 สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 1.2.4 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 1.3 วิธีการประเมินผล 1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.1.2 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป 2.1.3 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ 2.1.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม หลักมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม 2.2 วิธีการสอน 2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2 การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.3 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem – based Learning) 2.3 วิธีการประเมินผล 2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.3.1 สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.3.2 สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 3.3.3 วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 3.2 วิธีการสอน 3.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 3.2.2 การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3.2.3 อภิปรายกลุ่ม 3.2.4 การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 3.2.5 การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ 3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 3.3.2 ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงาน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 3.3.4 ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.3.5 พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.1.4 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 4.2 วิธีการสอน 4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.2.2 การนำเสนอรายงาน 4.2.3 การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ 4.2.4 จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 4.3 วิธีการประเมินผล 4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 4.3.4 ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และ เพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้ 5.1.5 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.2 วิธีการสอน 5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3 วิธีการประเมินผล 5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1 BOATH114 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1,5.11.1-1.3, 2.2, 3.2-3.3, 4.2-4.3, 5.1-5.21.1-1.3, 4.2-4.3, 5.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาควิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรานงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย การจัดงานสัมมนา 9 18 ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 25% 25% 40 10
Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
ผล ยาวิชัย.สัมมนา.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2546.
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ