จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Ethics and Laws for Tourism and Hospitality

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เนื้อหาของวิชานี้จะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน โสเภณี และยาเสพติด
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบาย และนําหลักกฎหมายไปปรับใช้กับกรณีต่างๆ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรมและบริการ
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาทางจริยธรรมในการดำเนินงานท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน โสเภณี และยาเสพติด
-อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1      มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
1.2      มีน้ำใจ มีจิตอาสา   จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
1.3      มีความพอเพียง   
1.4      มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม
1.5      สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2.1 การสอนแทรกในรายวิชา
1.2.2 การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.2.4 กำหนดข้อกำหนดการปฏิบัติตนในห้องเรียนร่วมกันในชั้น
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมายกระตือรือร้นของนักศึกษา
2.1.1    มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2    มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.3    สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 
 
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอหน้าชั้นเรียน        การฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติเป็นมัคคุเทศก์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอ
2.3.3   ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
3.1.1    มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้าง และเชิงลึก
            3.1.2   มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.1.3    มีความสามารถประยุกต์จากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1   อภิปรายกลุ่ม
3.2.2   การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1     สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.3.2     วัดผลจากการนำเสนอผลงาน
3.3.3     สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1     มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2     สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1     มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2     สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นำเสนอและการเป็นผู้ฟัง
5.1.1     สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2     สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขอย่างเหมาะสม
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2     นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1     ประเมินจากการนำเสนอและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2     ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขอย่างเหมาะสม 1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 1.2 มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 1.3 มีความพอเพียง 1.4 มีความซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม 1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.2 วิธีการสอน 2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้าง และเชิงลึก 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.1.3 มีความสามารถประยุกต์จากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
1 BOATH108 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1,5.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 15 18 5% 30% 5% 30%
Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ