การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

Computer Electrical Drawing

เพื่อปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ชุดคำสั่งในการเขียนแบบ  ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ  การเขียนเส้นบอกขนาด  การเขียนแบบระบบไฟฟ้า  และการพิมพ์แบบแปลน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Visio และ โปรแกรม Auto CAD  โดยการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  ชุดค าสั่งในการ เขียนแบบ  ชุดค าสั่งในการแก้ไขภาพ  การเขียนเส้นบอกขนาด  การเขียนแบบ ระบบไฟฟ้า  และการพิมพ์แบบแปลน
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมง/สัปดาห์ 
คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล นําเอาความรู้ความสามารถทีศึกษาไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ หลักสูตร  ดังนี   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความ รับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเปนผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผู้อืน  รวมทังเคารพใน คุณค่าและศักดิศรีของความเปนมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม    
บรรยายพร้อมและปฏิบัติงานตามกลุ่มใบประลอง  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างทีเกียวข้อง อภิปรายกลุ่ม การนําเสนอ เน้นสอนเปนกลุ่มกิจกรรม
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา   1 .3.2   มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม   1 .3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา   1 .3.4   ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย  
1.เข้าใจวิธีการสอนช่างเทคนิครูปแบบต่างๆ  2 .เข้าใจขันตอนเตรียมความพร้อมของครูก่อนดําเนินการสอน  3 .วิเคราะห์บทเรียนแล้วสร้างสือประกอบการสอน  4 .มีทักษะในการสอนวิชาชีพตามแนวการศึกษาแผนใหม่ 5.เข้าใจวิธีบํารุงรักษาอุปกรณ์การสอนและการใช้งาน  6 .ปลูกฝงจิตสํานึกในการวางแผนการสอน  มองเห็นคุณค่าของความเปนครูและการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมกลุ่ม
บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุ่ม  การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ ค้นหาบทความ ข้อมูลทีเกียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปญหา  และเน้นผู้เรียน เปนสําคัญ  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล