เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก

Poultry Production Technology

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ประเภทและพันธุ์สัตว์ปีก การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคสัตว์ปีก นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ปีก
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ประเภทและพันธุ์สัตว์ปีก การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคสัตว์ปีก นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ปีก
สามารถพบอาจารย์ผู้สอนได้ในวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล