สรีรวิทยาของพืช

Plant Physiology

1.1 เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและขอบเขตของสรีรวิทยาของพืช 1.2 เข้าใจเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์พืชที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม 1.3 เข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม 1.4 เข้าใจกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง 1.5 เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารต่าง ๆ ในพืช ตลอดจนกระบวนการตรึงไนโตรเจนของพืช 1.6 เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ  ในเรื่องการดูดน้ำการลำเลียงน้ำและการคายน้ำ 1.7 เข้าใจเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 1.8 เข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์พืช  บทบาทหน้าที่ทางสรีรวิทยา กระบวนการเมทาบอลิซึมที่สำคัญในพืช  ธาตุอาหารพืช และการดูดซึม การเคลื่อนย้ายลำเลียงสารในพืช   ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม   จริยธรรม - กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ - ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย - มีความซื่อสัตย์ในการสอบ
-  เข้าเรียนตรงเวลา - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด - ไม่มีการทุจริตในการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การบรรยาย ยกตัวอย่าง การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน - ทดลองในห้องปฏิบัติการและในพืชทดสอบ - นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงาน
สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม    ฝึกทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม และสมาชิกที่ดี ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงานหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบ
- ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม - สังเกตุจากพฤติกรรมของนักศึกษา
5.1.1   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
5.1.2   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
6.1 มีทักษะปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติการในห้องทดลอง ปฏิบัติในแปลงปลูก โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ  ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  การวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องทดลอง
สังเกตพฤติกรรม มอบหมายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบย่อย (Quiz) 5 ครั้ง 2-8 และ 10-16 5%
2 การเขียนรายงานตามบทปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 2-8 และ 10-16 40%
3 สอบกลางภาค 9 25%
4 สอบปลายภาค 18 25%
5 การเข้าชั้นเรียน เจรคติ ความรับผิดชอบ 2-8 และ 10-16 5%
เฉลิมพล  แซมเพชร. 2535. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพมหานคร. ชวนพิศ  แดงสวัสดิ์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. ธนชัชการพิมพ์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร. ดาวัลย์  ฉิมภู่. 2550. ชีวเคมี. (พิมพ์ครั้งที่ 2) สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. นพดล  จรัสสัมฤทธิ์. 2536. ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท. กรุงเทพมหานคร. สมบุญ  เตชะภิญญาวัฒน์. 2538. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. สำนักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพมหานคร. สุรพล  มนัสเสรี. 2531. หลักพืชศาสตร์. ตำรา-เอกสารวิชาการฉบับที่ 18 ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์. กรมการฝึกหัดครู. อักษร  ศรีเปล่ง. 2529. พฤกษศาสตร์ทั่วไป. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์. กรุงเทพมหานคร. Davies, P.J. 1987. Plant Hormones and their Role in Plant Growth and Development. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Goodwin, T.W. and Mercer, E.I. 1972. Introduction to Plant Biochemistry. Pergarmon Press Ltd. Oxford. Leopold, A.C. and Kriedemann, P.E. 1975. Plant Growth and Development. McGraw-Hill Book Company. New York. Noland, G.B. and Beaver, W.C. 1975.General Biology. The C.V. Mosby Company. Saint Louis. Salisbury, F.B. and Ross, C. 1969. Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company, Inc. Belmont, California. Stryer, L. 1975. Biochemistry. W.H.Freeman and Company. San Francisco. Zelitch, I. 1971. Photosynthesis, Photorespiration and Plant Productivity. Academic Press. New York.
- วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร - Thai Journal of Agricultural Science - Kasetsart Journal of Agriculture - Annual Review of Plant Physiology - Horticultural Review - Plant Physiology Journal - Journal of the Ame rican Society for Horticultural Science - Journal of Biological Chemistry
บทความเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านสรีรวิทยาของพืช จากเวบไซต์ต่างๆ  และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็นปัจจุบัน
ห้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากการสังเกตการณ์ขณะสอน  ดูผลการเรียนของนักศึกษา
1) หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.  2) มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข 3) มีการประชุมหรือให้นักศึกษาเขียนความเห็นภายหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ทั้งทางด้านเนี้อหาที่สอน กลยุทธ์ การสอน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อหัวหน้าภาคและคณะกรรมการพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป