การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน

Strategic Management for Competition

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์   2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ   3. เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ 4. เพื่อให้สามารถควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้กับกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
6.เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์   สามารถวิเคราะห์ พยากรณ์สภาพแวดล้อมที่องค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้   และสามารถนำมาตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ  ตลอดจนสามารถควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ใช้ว่าจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้กับกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการศึกษา
Concepts of strategic management; processes of strategic planning; strategy formulation in various organizational levels; strategy implementation and strategy controls; guidelines for modernized strategic management in a globalized era by using case studies
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์ เซิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
1 BBABA251 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-3, 4-5 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 17 50 %
2 1-6 การนำเสนอโครงการ การนำเสนอรายงาน และนำส่งรายงานฉบัยสมบูรณ์ 14 - 15 40 %
3 1-5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
ณัฐวัฒน์ พระงาม. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT) . พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อัจฉรา จันทร์ฉาย. 2550. สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced Scorecard). พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จำกัด.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. 2542. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน).
แบบประเมินประสิทธผลของรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผการเรียนการสอนจากการสังเกตุการณ์สอน และผลการเรียนของนักศึกษา และการทดสอบผลประเมินการเรียนรู้
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่งกลุ่มผู้สอน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การสอบถามจากนักศึกษา การทวนสอบจากคะแนนสอบ และการตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
ควรปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี