ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์

Job Internship in Animal Science

ฝึกงานด้านสัตวศาสตร์ในแขนงที่นักศึกษาสนใจ เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้านในสาขาสัตวศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานการฝึกงาน การนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U)
The practice of interested area in related animal science organizations/companies for at least 320 working hours by integrating knowledge acquired from studies and practices in the curriculum with making a report of the internship and giving a presentation for feedbacks and comments to improve the performance and the evaluation of this course is in a level of satisfactory (S) and unsatisfied (U).
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล