ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

Artificial Intelligence and Machine Learning

1.1 เข้าใจความหมายของปัญญาประดิษฐ์
            1.2 เข้าใจเทคนิคต่างๆของปัญญาประดิษฐ์
            1.3 เข้าใจตรรกะเบื้องต้น
            1.4 เข้าใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรล็อค
            1.5 เข้าใจการเรียนรู้ของเครื่องและทฤษฎีการเรียนรู้
            1.6 เข้าใจการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
            1.7 เข้าใจการถดถอย ค่าผิดปกติ
            1.8 เข้าใจซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
            1.9 เข้าใจการเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ
            1.10 เข้าใจการลดขนาดมิติของข้อมูล
            1.11 เข้าใจต้นไม้ตัดสินใจ
            1.12 เข้าใจการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
            1.13 เข้าใจการจัดกลุ่ม
            1.14 เข้าใจการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
            1.15 เข้าใจข่ายงานประสาทเทียม
            1.16 เข้าใจการเรียนรู้เชิงลึก
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และมีทักษะในทางปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการสอนรายวิชาปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การเรียนรู้ของเครื่องและทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน  การแบ่งประเภท  การถดถอย ค่าผิดปกติ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ การลดขนาดมิติของข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข่ายงานประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียนรู้ของเครื่องและทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน  การแบ่งประเภท  การถดถอย ค่าผิดปกติ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ การลดขนาดมิติของข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข่ายงานประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก
- อาจารย์ จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.2     อภิปรายกลุ่ม
1.2.3     กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหยดบทบาทสมมติ
      1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
                  1.3.2    มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
                 1.3.3    ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
                 1.3.4     ประเมินลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
            นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
            การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้ โดยการทดสอบจากข้อสอบวิชา ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
บรรยาย อภิปราย สาธิตการแก้โจทย์ด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมเช่น MATLAB เป็นต้น กำหนดทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาโดยใช้ปัญหา และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดเป็นหลักการและทฤษฎี
                        2.3.2 ประเมินจากการการปัญหาโจทย์โดยใช้เครื่องคำนวณ ออกแบบคำสั่งคำนวณด้วยซอฟแวร์สำเร็จรูป MATLAB
      พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่ใช่ลักษณะท่องจำ
                  4.2.1 บรรยาย
                  4.2.2 มอบหมายงาน
      4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
                 4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
                  4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
                  4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
      4.2.1 บรรยาย
                  4.2.2 มอบหมายงาน
      4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
                 4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
      5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน
                 5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
                   5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
                   5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
                   5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                    5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นหว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
                     5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
      5.3.1 การประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
                    5.3.2 การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5,2.1, 2.2,2.4, 3.1,3.4 สอบหน่วยที่ 1 สอบหน่วยที่ 2 (สอบกลางภาค) สอบหน่วยที่ 3 สอบหน่วยที่ 4 (สอบปลายภาค) 5 9 13 17 15% 15% 15% 15%
2 1.2,1.5, 2.1,4.4,4.6, 5.2 งานที่มอบหมายครั้งที่ 1 งานที่มอบหมายครั้งที่ 2 งานที่มอบหมายครั้งที่ 3 งานที่มอบหมายครั้งที่ 4 งานที่มอบหมายครั้งที่ 5 งานที่มอบหมายครั้งที่ 6 งานที่มอบหมายครั้งที่ 7 งานที่มอบหมายครั้งที่ 8 งานที่มอบหมายครั้งที่ 9 งานที่มอบหมายครั้งที่ 10 งานที่มอบหมายครั้งที่ 11 งานที่มอบหมายครั้งที่ 12 งานที่มอบหมายครั้งที่ 13 งานที่มอบหมายครั้งที่ 14 งานที่มอบหมายครั้งที่ 15 งานที่มอบหมายครั้งที่ 16 ตลอดภาค การศึกษา 30%
3 1.2,1.5, 4.4,4.6 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย มีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
1.         ปัญญาประดิษฐ์
            ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
 
2.          การเรียนรู้ของเครื่อง
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
 
            การประเมินประสิทธิภาพรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด้วยวิธีการดังนี้
            2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
            2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังการผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
            3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
            3.2 การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอนถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
            5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
            5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ