การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

English Vocabulary in Use

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้วนักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (British and American English)
1.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างคำ และสามารถระบุได้ว่าคำศัพท์แต่ละคำมีส่วนประกอบโครงสร้างของคำใดบ้าง
1.3 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
1.4 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยคำ (affixes) ที่นำมาประกอบกับรากศัพท์ (root words) ประกอบด้วยคำอุปสรรค (prefixes) และ คำปัจจัย (suffixes) ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1.5 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับคำประสม  คำประสมที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม(compound nouns) และคำผสมที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (compound adjectives)
1.6 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำปรากฎร่วม (collocations) ประเภทต่างๆ
1.7 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้คำ (word choices) ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเรื่องคำศัพท์ และรู้เท่าทันต่อคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
ความหลากหลายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การสร้างคำ คำประสม การใช้คำปรกฎร่วม คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง การเลือกใช้คำในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แก้ไข
Variety of English words, word formations, compound words, collocations, homonyms, homophones, word choices for communication in various situations
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร BLA เวลา 15.00 - 16.00 น. โทร 083-946-9799 3.2 e-mail: kkreutanu_hotmail.com เวลา 18.00 - 20.00 น. ทุกวัน
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 1.1 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม
  1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  1.อาจารย์ถามคำถามและความเห็นของนักศึกษาและสังเกตการตอบคำถาม 2. การเชคชื่อเข้าชั้นเรียน 3.การส่งรายงานตรงเวลา สังเกตการทำงานที่รับมอบหมายจากกลุ่มและการให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)  2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2.3 มีความเร็วและเข้าใจในสาระสำคํญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผน การจัดการปฎิบัติการ การควยคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น 2.5 สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.7 รู้ เข้าใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง 2.8 มีความรู้ในสาขาวืชาที่ศึกษา พร้อมทั้งเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 2.9 มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า และ/หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานได้จริง
 
1. บรรยายครอบคลุมเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชาเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
2. มอบหมายให้นักศึกษษหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษาด้วยตนเอง มอบหมายงานกลุ่ม
3.กําหนดหัวข้อทางวิชาการให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มานำเสนอ
1. สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 2. สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 3. ตรวจการทำแบบฝึกหัดตามที่ได้มอบหมาย 4. การสอบกลางภาคและปลายภาค
 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
 
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills)  3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 3.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.3 สามาถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการตนเองและสังคม 3.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคาระห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้ 3.5 สามารถศึกษา ค้นคว้า ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
การมอบหมายงานกลุ่ม (การค้นคว้างานที่มอบหมายทางอินเตอร์เนต)
1.สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 2. ตรวจแบบฝึกหัดตามที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาทำ 3. การสอบกลางภาคและปลายภาค
 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility) 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ปัญหาของทีม 4.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.6 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.7 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
การนำเสนอผลงาน ตามหัวข้อที่อาจารย์มอบหมาย
สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสาร
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องที่ศึกษา 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกัยเทคดนโลยีสารสนเทศ 5.5 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อเรื่องศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การมอบหมายงานกลุ่มโดยให้ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เนต
1.สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 2.ตรวจงานที่มอบหมาย
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 2.2.2 ความรู้ 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 2. มีวินัย ตรงแต่อเวลาและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1. จดจำ และออกเสียงภาษษอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ 3.. เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 3. ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม 3.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
1 BOAEC171 การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1 จดจำและออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ 2.3 เปรียบเทียบภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม การทำแบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 10%
3 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ 2.3 เปรียบเทียบภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ สอบกลางภาค สัปดาห์ที่9 25%
4 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ 2.3 เปรียบเทียบภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ สอบปลายภาค สัปดาห์ืั้18 25%
5 2.3 เปรียบเทียบภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ สอบย่อยครั้งที่1 สัปดาห์ที่8 10%
6 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ สอบย่อยครั้งที่2 สัปดาห์ที่ 17 10%
7 2.1 จดจำและออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ 2.3 เปรียบเทียบภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 4.3 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม 5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม การนำเนองานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน สัปดาห์ที่16 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Redman, R. 2010. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate. UK: Cambridge University.
 
Graves, Michael F. 2003. Building Vocabulary Skills. USA: McGraw-Hill.
 
๑.https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/general/miscellaneous/daily-routine-vocabulary-episode2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในกิจวัตรประจำวัน
๒.https://www.youtube.com/watch?v=NBQgkMpJjDA วิธีเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอก เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย https://reg.rmutl.ac.th/
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 ติดตามงานที่มอบหมาย 2.3  การสังเกตการณสอนของผูสอน
 
3.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา 3.2 จัดทํา และพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
 
มีการประชุมทวนสอบในสาขาวิชา โดยมีหัวหน้าหลักสูตรเป็นประธาน
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 การประเมินการสอนของนักศึกษา และ 2 การประเมินการสอนของคณะกรรมการประเมินการสอน มาวางแผนเพื่อปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดปรับ กระบวนการสอน และการประเมินผล ในภาคการศึกษาถัดไป