การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Small and Medium-Sized Business Management

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาคุณภาพของการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมการวางแผนทางธุรกิจ  การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม  การวางแผนการตลาด  การจัดการผลิต  การจัดหาเงินทุนบุคลากร  แหล่งข้อมูล  รายละเอียดทางด้านกฎหมาย  ปัญหาข้อจำกัดของรัฐ  อันมีผลต่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจนการฝึกจัดทำแผนธุรกิจ  
พิจารณาเลือกแนวทางการบริหารการตลาดและจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม จัดทำแผนควบคุมการผลิตและการคิดต้นทุนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม พิจารณาเลือกแนวทางการจัดทำบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงินอย่างง่าย เห็นความสำคัญของการการบริหารธุรกิจขนาดย่อมเชิงคุณภาพ
ศึกษาคุณภาพของการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมการวางแผนทางธุรกิจ  การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม  การวางแผนการตลาด  การจัดการผลิต  การจัดหาเงินทุนบุคลากร  แหล่งข้อมูล  รายละเอียดทางด้านกฎหมาย  ปัญหาข้อจำกัดของรัฐ  อันมีผลต่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจนการฝึกจัดทำแผนธุรกิจ
จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์           วันพุธ   เวลา 15.00 - 16.00 น.
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
š1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย š1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม š1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน š1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม š1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนและการให้คะแนนอย่างชัดเจน - บรรยายให้ความรู้ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่มอบหมายให้ เพื่อทดสอบการเรียนรู้และการเข้าใจ - ให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล - ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามาวิเคราะห์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน - ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการประกอบการ
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 2. คะแนนแบบฝึกหัด (ส่งงานตรงเวลา) คะแนนงานรายบุคคล (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 3.งานกลุ่ม+นำเสนอ (เข้าร่วมโครงการ การบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน ครั้งที่ 3 จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 4. คะแนนสอบ จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ˜ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ˜2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน ˜2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
- บรรยาย อภิปราย และติดตามผลงานที่มอบหมาย - ฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้ประกอบการ - การค้นคว้ารายงานที่มอบหมาย - การศึกษาปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล - เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการประกอบการ
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 2. คะแนนแบบฝึกหัด (ส่งงานตรงเวลา) คะแนนงานรายบุคคล (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 3.งานกลุ่ม+นำเสนอ (เข้าร่วมโครงการ การบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน ครั้งที่ 3 จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 4. คะแนนสอบ จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
˜ 3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ ˜ 3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม š3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ š3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
- การแสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ 
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
š 4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา ˜4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ˜ 4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม š 4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง สร้างสรรค์
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกลุ่ม - จัดกิจกรรมกลุ่ม ติดตามการทำงานกลุ่มและงานที่ได้รับมอบหมาย       แก้ไข
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 2. การสังเกตุ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
˜5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ š5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ š5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ˜5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน รายงานและการนำเสนอด้วยวาจา š5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย  š 5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี    5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารและดำเนินงาน
1.ใช้  Power point   2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แก้ไข
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด  แก้ไข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว  2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน  3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ  3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ  4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ  4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา  4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง สร้างสรรค์ 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน 5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย  5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี 5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารและดำเนินงาน
1 BBABA254 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 9 35
2 สอบปลายภาค 17 35
3 งานมอบหมาย (แบบฝึกหัด) งานมอบหมาย (รายงาน) 1-8, 10-16 20
4 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 10-16 10
ฐิติรัตน์ มีมาก. (2552). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ธวัชชัย  ซ้อนยนต์,การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.
นิรมล มณีสว่างวงศ์. (2564). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อำนาจ ธีระวนิช. (2544). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
-
www.sme.go.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ - การสนทนากลุ่ม Discussion - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - ระดับคะแนนของนักศึกษา - การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่นการ Discussion
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้โดยตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากกรณีศึกษาหรือจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ