โครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัล

Marketing and Digital Marketing Projects

1.เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด 
2. เข้าใจการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 
3. เข้าใจการเขียนแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์และเขียนแผนธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัลได้
แนวคิดและความสำคัญของโครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัล กระบวนการนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์และการเขียนแผนธุรกิจ ความเป็นไปได้ของโครงการ การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1.2 มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มอบหมาย  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น   
1.3.1 การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มอบหมาย  ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.3.2 การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำโครงงานทางการตลาด การจัดทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน  (งานกลุ่มใหญ่) 3.มอบหมายงานกลุ่มย่อย  ฝึกปฏิบัติการทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียน 
2.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการที่มอบหมาย    
2.3.3 การจัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 
3.1.2 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2.1 การจัดทำรายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
3.2.2 การมอบหมายงานกลุ่มใหญ่ การทำโครงการทางการตลาด ผ่านการฝึกปฏิบัติการจริง 3. การมอบหมายงานกลุ่มย่อย  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล
3.3.1 ประเมินจากการรายงาน ผลการปฏิบัติงานจริง และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
3.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
4.1.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็น ใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานโครงการทางการตลาด (งานกลุ่มใหญ่) ที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม จากการมอบหมายโครงการทางการตลาด
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน 
5.1.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข ผ่านการมอบหมายงานกลุ่มใหญ่    
5.2.2 การนำเสนอผลงานด้วยสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.3 มอบหมายงานกลุ่มย่อย ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล
5.3.1 การสอบกลางภาค 
5.3.2 ประเมินผลการวิเคราะห์และคำนวณตัวเลข  
5.3.3 พฤติกรรมการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา  การสื่อสาร และการใช้เครื่องมือหรือสื่อในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
5.3.4 การจัดทำเอกสาร รายงาน 
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.2.1 จัดกิจกรรม หรือรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ
6.3.1 การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่างๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ(Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA639 โครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 , 2.1.3 การสอบกลางภาค 8 และ 16 20% 20%
2 1.1.3 , 1.1.4 , 2.1.2 , 2.1.3 , 3.1.1 , 3.1.2 , 4.1.1 , 4.1.2 , 5.1.1 , 5.1.2 , 6.1.2 1. การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาด การมีส่วนร่วม การทำรายงาน การนำเสนอ 2. งานมอบหมาย - งานกลุ่มใหญ่ (รายงาน และการนำเสนอ) 3. งานมอบหมาย - งานกลุ่มย่อย (การประยุกต์ใช้การตลาดและการตลาดดิจิทัล) ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนอาจารย์กรณิศ​ เปี้ยอุดร